pohaftowane

5 sprzedanych
Dla Ciebie - tworzę ręcznie z czułością: * Hafty spersonalizowane * Tamborki na prezent * Haftowane dodatki dekoracyjne. Z radością wyhaftuję Twój pomysł. Wybierz unikalne dzieło rąk. Z serdecznymi pozdrowieniami, Kasia
Produkty

Filtruj

Cena

Pozostałe

Kolor

Oceny i komentarze
Violetta
2021-07-02

Perfekcyjne wykonanie, przepiękne rękodzieło.. Serdecznie dziękuje Pani Katarzynie!

Rabaty
brak rabatów...
Prawa konsumenta

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Informacje o sprzedawcy Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym www.pohaftowanerekodzielo.pl oferowanych do sprzedaży przez Katarzynę Józefiak, adres e-mail: pohaftowane@gmail.com Kontakt ze Sprzedawcą: adres pocztowy: Katarzyna Józefiak ul. Fabianowska 77BN/1 62-064 Plewiska adres e-mail: pohaftowane@gmail.com

Przed złożeniem zamówienia klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług sklepu internetowego i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia.

§ 2 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem. Kupujący/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pohaftowane.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

§ 3 Wymogi techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: dostęp do sieci Internet, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail.

§ 4 Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu towarów zaprezentowanych na stronach Sklepu. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

§ 5 Zakupy

w Sklepie Wszystkie ceny towarów podane na stronach Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu PayPal, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu PayPal celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu PayPal, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury (faktura bez VAT), która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub za pomocą internetowych płatności PayU.

§ 6 Formy dostawy i metody płatności

Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia: za pośrednictwem Poczty Polskiej SA; za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie. Koszt i forma dostawy każdorazowo wskazane są w opisie produktu w zakładce „dostawa i płatność”. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym niezwłocznie, jeżeli nieprawidłowo wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia. W przypadku braku odpowiedzi od Kupującego, zamówienie zostanie anulowane.

Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. Jeśli towar znajdzie się na nowo w posiadaniu Sprzedawcy, Sprzedawca umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania towaru Klientowi. Przekazanie towaru Klientowi odbywa się na koszt Klienta.

Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawie zawinione przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jej mu wydania. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione towary: przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy; płatność za pośrednictwem serwisu PayPal;

§ 7 Realizacja zamówienia

Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 5 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 3 dni roboczych od chwili zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w wymaganym terminie zamówienie zostanie anulowane. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili otrzymania przez Sprzedawcę płatności za zamówienie. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania wysyłki. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

Warunki zwrotów

§ 8 Odstąpienie od umowy

Konsument ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia doręczenia zakupionego towaru. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W celu odstąpienia od umowy Konsument informuje Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik do Regulaminu). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: Katarzyna Józefiak ul. Fabianowska 77BN/1 62-064 Plewiska. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 9 Procedura reklamacji

Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia produktu wolnego od wad. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, składając reklamację w formie elektronicznej na adres mailowy pohaftowane@gmail.com . Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: a. Informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji – rodzaj i datę wystąpienia niezgodności/wady; b. Żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży; c. Dane kontaktowe składającego reklamację (imię, nazwisko, adres, adres e- mail Klienta); d. Datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może: żądać wymiany produktu na wolny od wad, żądać usunięcia wady, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany produkt na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru. W przypadku naprawy produktu, Klient powinien dostarczyć produkt na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu Regulaminu jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad reklamacji.

ZAŁĄCZNIK ​ WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Pohaftowane Katarzyna Józefiak ul. Fabianowska 77BN/1 62-064 Plewiska

 Ja, niżej podpisana/y _____________________________________ [imię i nazwisko konsumenta], niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów: __________________________________________________________________________________ Dodatkowe informacje: data odbioru Towaru _______________________________________________ adres konsumenta__________________________________________________ nr konta bankowego ________________________________________________

 

Data Podpis konsumenta

Tworzysz ciekawe prace? chcesz pokazać je większemu gronu?

Dołącz do społeczności Artyferii - rękodzielników którzy tak jak Ty kochają to co robią!

Sprzedawaj z nami!