Regulamin serwisu internetowego Artyferia.pl

 1. O NAS
  1. Właścicielem Artyferia.pl jest JOANNA DACIW - PROBIERZ prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ARTYFERIA JOANNA DACIW - PROBIERZ (adres prowadzenia działalności: ul. Kluczewska 27, 32-329 Bolesław) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 6832018611, REGON: 368157558, adres poczty elektronicznej: biuro@artyferia.pl (dalej jako: „Usługodawca”).
  2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą zawrzeć między sobą Umowę Sprzedaży.
 2. DEFINICJE
  1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
   1. AKT O USŁUGACH CYFROWYCH – a. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Dz.U. L 277 z 27.10.2022, s. 1–102).
   2. BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym dla jego Usługobiorców umożliwiający im czytanie artykułów zamieszczonych na Blogu przez Usługodawcę.
   3. CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego przez Sprzedających stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
   4. CZAT - funkcjonalność Konta (w tym Konta Sprzedawcy) umożliwiająca korzystającym z niego Usługobiorcom skierowanie zapytania, prowadzenie dyskusji oraz uzyskanie pomocy związanej z tematyką Serwisu Internetowego. Czat umożliwia również Usługodawcy wgląd w prowadzone rozmowy celem np. rozstrzygania sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Usługodawca może usuwać z Czatu wiadomości starsze niż 5 miesięcy wraz z załącznikami, bez informowania Sprzedawcy
   5. DOSTAWCA USŁUG PŁATNICZYCH - dostawca usług płatniczych, to jest niezależny podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy, zajmujący się zgodnie z wyborem Kupującego obsługą i rozliczeniem płatności elektronicznych lub kartą płatniczą zainicjowanych złożeniem Zamówienia przez Kupującego w Serwisie Internetowym. Szczegółowe dane dostępnych Dostawców Usług Płatniczych wskazane są w Regulaminie oraz każdorazowo w trakcie składania Zamówienia przez Kupującego.
   6. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu, sposobu płatności i dostawy.
   8. KUPUJĄCY – Usługobiorca, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
   9. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   10. KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, zawartych Umowach Sprzedaży oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego.
   11. KONTO SPRZEDAWCY, BUTIK – rodzaj Konta Usługobiorcy tworzony po pozytywnej przeprowadzonej weryfikacji zgodnie z Regulaminem i przeznaczony dla Sprzedawcy. Butik posiada dodatkowe funkcjonalności wskazane szczegółowo na stronie Serwisu, umożliwiające m.in. wystawianie Produktów w Serwisie Internetowym, zawieranie Umów Sprzedaży jako Sprzedawca, otrzymywanie ocen i komentarzy.
   12. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
   13. NIELEGALNE TREŚCI – informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.
   14. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 ze zm.).
   15. PRODUKT – dostępne w Serwisie Internetowym rękodzieło mające walory artystyczne, o charakterze twórczym lub artystycznym, którego twórcą, bądź współtwórcą jest Sprzedawca i będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
   16. PROGRAM OCHRONY KUPUJĄCYCH, PROGRAM – s. program o charakterze gwarancyjnym, mający charakter umowny i dodatkowy względem innych środków przyznanych Kupującym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w ramach którego Usługodawca zobowiązuje się podjąć określone działania celem zaspokojenia uzasadnionych roszczeń Kupującego przysługujących wobec Sprzedawcy, w trybie i na zasadach określonych szczegółowo w niniejszym Regulaminie.
   17. SPRZEDAWCA – Usługobiorca, podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy będący stroną Umowy Sprzedaży i wskazany na stronie Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.
   18. SPRZEDAWCA PROFESJONALNY – u. Sprzedawca będący jednocześnie przedsiębiorcą, to jest prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży jego Produktów w Serwisie Internetowym.
   19. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
   20. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, ARTYFERIA.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://artyferia.pl.
   21. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu lub Produktów zawierana między Kupującym, a Sprzedawcą lub Sprzedawcami za pomocą Serwisu Internetowego. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.
   22. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
   23. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
   24. USŁUGODAWCA – JOANNA DACIW - PROBIERZ prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ARTYFERIA JOANNA DACIW - PROBIERZ (adres prowadzenia działalności: ul. Kluczewska 27, 32-329 Bolesław) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 6832018611, REGON: 368157558, adres poczty elektronicznej: biuro@artyferia.pl.
   25. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
   26. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą lub ze Sprzedawcami.
   27. ZAPYTAJ O PRODUKT – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na stronie każdego Produktu, umożliwiający Usługobiorcy przesłanie niewiążącego zapytania dotyczącego Produktu do wystawiającego go Sprzedawcy.
 3. O SERWISIE ARTYFERIA.PL
  1. Artyferia.pl jest platformą handlową umożliwiającą Sprzedawcy wystawianie ofert sprzedaży Produktów i zawieranie Umów Sprzedaży między Sprzedawcą i Kupującym. Usługodawca Artyferia.pl udostępnia Kupującym Formularz Zamówienia, który jest elektronicznym narzędziem służącym do tego celu. Stroną Umowy Sprzedaży jest z jednej strony Kupujący, a z drugiej Sprzedawca będący samodzielnymi podmiotami trzecimi w stosunku do Usługodawcy. Sam Sprzedawca może zawierać Umowy Sprzedaży jako przedsiębiorca – w takim wypadku Kupujący może posiadać status konsumenta lub może zawierać Umowy Sprzedaży także jako osoba prywatna nie prowadząca w tym zakresie działalności gospodarczej – w tym wypadku Kupujący nie będzie posiadał statusu konsumenta. Sprzedawca prowadzący sprzedaż jako przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta oraz jego prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy wskazane w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.
  2. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad.
  3. Usługodawca nie jest stroną zawartych Umów Sprzedaży.
  4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest: (1) w zakresie świadczenia Usług Elektronicznych – Usługodawca; (2) w zakresie zawarcia i wykonania umowy sprzedaży – Sprzedawca wskazany w trakcie składania Zamówienia, w tym na stronie Butiku, wybrany przez Kupującego. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności 4. opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z, Serwisu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 4. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
  1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym Nielegalnych Treści. Usługobiorcy zabrania się wykorzystywania Serwisu Internetowego do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam). Usługobiorcy zabrania się również podejmowania działań zakłócających prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
  2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 5. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE
  1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
  2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych: Formularz Zamówienia, Zapytaj o Produkt, Konto (w tym Konto Sprzedawcy – Butik), Blog oraz Newsletter. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
  3. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest bezpłatne, z zastrzeżeniem Sprzedawców dla których korzystanie z Butiku może być odpłatne na warunkach wskazanych w Regulaminie, w tym w Cenniku.
 6. WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA I KONTA SPRZEDAWCY
  1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
  2. Usługodawca udostępnia w ramach Konta funkcjonalność polegającą na obserwowaniu przez Usługobiorcę ulubionego Butiku – po aktywowaniu tej funkcji Usługodawca otrzymuje w formie wiadomości e-mail, na adres e-mail przypisany do Konta, powiadomienia o dodaniu nowych produktów oraz o promocjach w wybranym Butiku. Usługodawca udostępnia również w ramach Konta funkcjonalność polegającą na dodaniu przez Usługobiorcę produktu dostępnego w wybranym Butiku do listy ulubionych produktów dostępnej na Koncie – po aktywowaniu tej funkcji Usługodawca otrzymuje w formie wiadomości e-mail, na adres e-mail przypisany do Konta, powiadomienia o promocjach dotyczących produktu lub o sprzedaniu produktu.
  3. Celem rozpoczęcia korzystania z Konta Sprzedawcy konieczne jest dodatkowo przejście przez Sprzedawcę pozytywnej weryfikacji, o której mowa w pkt. 12 Regulaminu. Sprzedawca posiadający Konto Sprzedawcy może z niego korzystać także jak zwykły Usługobiorcy posiadający standardowe Konto.
  4. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
  5. Usługobiorca może posiadać więcej niż jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie, przy czym do każdego Konta musi być przypisany inny adres poczty elektronicznej.
  6. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie, z zastrzeżeniem Konta Sprzedawcy, z którego korzystanie może być odpłatne na zasadach wskazanych w pkt. 7 Regulaminu. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili (jednak nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zawarcia przez danego Usługobiorcę ostatniej Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego) i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: biuro@artyferia.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kluczewska 27, 32-329 Bolesław. W przypadku usunięcia Konta, Usługodawca może przechowywać dane zawarte na Koncie przez czas wymagany przez właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. ROZPOCZĘCIE SPRZEDAŻY, OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEZ SPRZEDAWCÓW
  1. Przed rozpoczęciem sprzedaży w Artyferia.pl, Sprzedawca rejestruje Konto zgodnie z pkt. 6 Regulaminu i przesyła do Usługodawcy elektroniczne zgłoszenie otwarcia Butiku. Po zaakceptowaniu zgłoszenia Usługodawca aktywuje Butik Sprzedawcy.
  2. Zgłoszenie Sprzedawcy obejmuje: dane Sprzedawcy (firma/nazwa, adres siedziby, numer telefonu, a w przypadku podmiotów z zarejestrowaną działalnością gospodarczą także numer NIP (dla działalności nierejestrowanej numer Pesel), informację o możliwości wystawieniu faktury VAT lub jej braku), przykładowy opis swojej działalności oraz link z przykładowymi zdjęciami jego Produktów.
  3. Przed akceptacją zgłoszenia, o którym mowa wyżej, Usługodawca przeprowadza weryfikację Sprzedawcy. W toku weryfikacji Usługodawca sprawdza precyzyjność, rzetelność oraz poprawność danych Sprzedawcy podanych w jego zgłoszeniu, a także zgodność charakteru jego Produktów z tematyką i przeznaczeniem Serwisu Internetowego. W ramach weryfikacji konieczne jest, aby Sprzedawca:
   1. podał w Serwisie kod SMS przesłany mu przez Sprzedawcę na numer telefonu podany przy rejestracji.
   2. wykonał zwrotny przelew weryfikacyjny na rachunek bankowy Usługodawcy w kwocie 1,00 zł (jeden złoty) celem porównania danych rachunku z danymi wskazanymi w zgłoszeniu otwarcia Butiku. Przelew powinien zostać wykonany z rachunku prowadzonego w imieniu Sprzedawcy przez bank zarejestrowany w Polsce.
  4. W razie braku niektórych informacji lub ich niejasności, Usługodawca ma prawo skontaktować się ze Sprzedawcą, w tym również zażądać przedstawienia certyfikatów, zaświadczeń, dokumentów rejestrowych itp. pozwalających potwierdzić status, dane i przedmiot działalności Sprzedawcy.
  5. Usługodawca dokonuje weryfikacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. O wyniku weryfikacji Usługobiorca jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na swój adres poczty elektronicznej podany w ramach Konta. W przypadku pomyślnej weryfikacji Butik zostanie aktywowany.
  6. Z tytułu sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu Internetowego pobierana jest przez Usługodawcę prowizja. Prowizja stanowi ułamek ceny brutto Zamówienia (z wyłączeniem kosztów dostawy) złożonego i opłaconego przez Kupującego w Serwisie Internetowym. Wysokość prowizji określa Cennik.
  7. Rozliczenia między Sprzedawcami i Usługodawcą prowadzone są w miesięcznych okresach rozliczeniowych (tj. na początku każdego miesiąca kalendarzowego) i odbywają się na następujących zasadach:
   1. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Usługodawca wystawia Sprzedawcy fakturę obejmującą kwotę należnej prowizji – wyliczonej od wartości wszystkich Zamówień złożonych i opłaconych przez Kupujących w danym okresie rozliczeniowym.
   2. Należna Sprzedawcy kwota, po potrąceniu prowizji zgodnie z wystawioną fakturą, zostaje wypłacona przez Usługodawcę w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po zakończonym okresie rozliczeniowym na rachunek bankowy Sprzedawcy zarejestrowany w Polsce. Sprzedawca obowiązany jest do podania i bieżącej aktualizacji swoich danych rozliczeniowych na Koncie w Artyferia.pl.
 8. WARUNKI WYSTAWIANIA PRODUKTÓW
  1. Jedną z możliwości Konta Sprzedawcy w Serwisie Internetowym jest wystawienie oferty sprzedaży Produktów, które następnie będą widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis. Wystawienie oferty Produktu możliwe jest jedynie przez Sprzedawcę posiadającego Butik (Konto Sprzedawcy) poprzez skorzystanie z formularza wystawienia oferty Produktu dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto Sprzedawcy w Serwisie. W zależności od rodzaju Produktu wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe oraz fakultatywnie innych możliwych do podania w formularzu i kliknięcie pola Dodaj, a następnie pola Wystaw – z tą chwilą oferta Produktu zostaje wystawiona w Serwisie Internetowym. Oferta Produktu jest widoczna w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis.
  2. Z chwilą wystawiania oferty sprzedaży Produktu, Sprzedawca udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie zdjęć i opisu Produktu w celach reklamowych Usługodawcy na stronie internetowej artyferia.pl oraz na kontach Usługodawcy w serwisach społecznościowych, w tym w szczególności: Facebook, Pinterest, Instagram, Stylowi, na następujących polach eksploatacji: wielokrotne pobranie, zwielokrotnienie i zmodyfikowanie utworu, publikacja na stronie internetowej artyferia.pl oraz na kontach Usługodawcy w serwisach społecznościowych, w tym w szczególności: Facebook, Pinterest, Instagram, Stylowi.
  3. Konto Sprzedawcy umożliwia wystawienie przez Sprzedawcę maksymalnie 450 ofert sprzedaży Produktów.
  4. Oferta sprzedaży powinna zawierać wymagane prawem informacje, w szczególności powinna określać:
   1. Główne cechy Produktu;
   2. Cenę Produktu wraz z podatkami, a także jeżeli występują – opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
   3. Sposób i termin dostawy;
   4. Miejsce i sposób składania reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  5. W przypadku oferty Sprzedaży składanej przez Sprzedawcę będącego przedsiębiorcą powinna ona zawierać także dodatkowe informacje wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przez Ustawę o Prawach Konsumenta.
  6. Oferta sprzedaży Produktu w Serwisie Internetowym ma charakter wiążący dla Sprzedawcy, które ją złożył, z zastrzeżeniem że może ją wycofać lub zmienić do momentu jej przyjęcia przez Kupującego i zawarcia Umowy Sprzedaży.
  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Sprzedawcy do zmiany lub usunięcia oferty Produktu, gdy narusza niniejszy Regulamin z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia danej oferty Produktu, co nie narusza już złożonych Zamówień i zawartych Umów Sprzedaży mających za przedmiot ten Produkt.
  8. Sprzedawca wystawiający ofertę Produkt obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd.
  9. Sprzedawca wystawiający Produkt obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków oferty sprzedaży Produktu. Wystawienie Produktu na sprzedaż powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar jego sprzedaży przez Sprzedawcę. Oferta Produktu, jej przedmiot i opis powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.
  10. Wystawienie oferty Produktu (w tym jej przedmiot i opis) przez Sprzedawcę nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa. dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i praw osób trzecich. Zabronione jest wystawienie przez Sprzedawcę ofert sprzedaży dotyczących dóbr i usług wskazanych w pkt. 24 Regulaminu (produkty zakazane).
  11. Sprzedawca obowiązany jest posiadać wymagane przez przepisy prawa uprawnienia do wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej, w tym także, jeżeli są wymagane zezwolenia, koncesje lub inne indywidualne akty administracyjne.
  12. Sprzedawca, dla którego korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie Umów Sprzedaży związane jest z jego działalnością gospodarczą, obowiązany jest do przestrzegania praw konsumenta, w szczególności dotyczących spełnienia obowiązków informacyjnych, prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz reklamacji.
  13. Na żądanie Kupującego zainteresowanego ofertą Produktu Sprzedawca obowiązany jest udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu i warunków oferty sprzedaży Produktu – możliwe jest to za pomocą Czatu dostępnego w ramach Konta.
  14. Sprzedawca obowiązany jest do zamieszczenia oferty Produktu w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Produktów oraz w języku polskim. Ten sam przedmiot może zostać zamieszczony maksymalnie w dwóch kategoriach.
  15. Sprzedawca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach oferty Produktu (w tym także poprzez zdjęcia) oraz w ramach wiadomości przesyłanych między Usługobiorcami dotyczących przedmiotu i warunków oferty Produktu treści bezprawnych, danych kontaktowych umożliwiających kontakt ze Sprzedawcą poza Serwisem Internetowym oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów.
 9. WARUNKI ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym i Sprzedawcą za pomocą Serwisu ma następujący przebieg:
   1. Sprzedawca w ramach swojego Butiku wystawia ofertę sprzedaży Produktu mogącego być przedmiotem Umowy Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem
   2. W odpowiedzi na wystawioną ofertę Kupujący składa Zamówienie (przyjmuję ofertę Sprzedaży) za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie – złożenie Zamówienie następuje w momencie kliknięcia przez Kupującego pola „Zamawiam i płacę” w Formularzu Zamówienia - w tym momencie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą
   3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Zamówienie i przyjmuje Zamówienie do realizacji

   Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie informacji w tym zakresie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Kupującego, a jeżeli Kupujący złożył Zamówienie będąc zalogowanym na Konto, również poprzez umieszczenie informacji w tym zakresie na stronie Serwisu Internetowego, w odpowiedniej zakładce Konta Kupującego i Sprzedawcy. W powyższy sposób następuje również utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży

  2. Sposoby i terminy płatności:
   1. Dokonanie płatności z tytułu Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem Artyferia.pl możliwe jest za pomocą:
    1. przelewu tradycyjnego na konto:

     NestBank 96 1870 1045 2078 1081 6023 0001
     Tytułem Zamówienie i jego numer
     Odbiorca Artyferia - ul. Kluczewska 27, 32-329 Bolesław
    2. płatności elektronicznych lub kartą płatniczą w serwisie Przelewy24.pl lub imoje (w trakcie uruchomienia!) – aktualne sposoby płatności podane są w trakcie składania Zamówienia oraz na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl oraz https://www.imoje.pl/.
   2. Dostawcą Usług Płatniczych odpowiedzialnym za obsługę płatności Kupującego jest zgodnie z jego wyborem:
    1. Przelewy24.pl – PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł, NIP 7792369887, REGON 301345068.
    2. imoje (w trakcie uruchomienia!) – ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
   3. Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży (tj. potwierdzenia zmiany statusu Zamówienia na status „w realizacji” przez Sprzedawcę).
  3. Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawca otrzymuje dane kontaktowe Kupującego. Sprzedawca obowiązany jest do nawiązania niezwłocznego kontaktu po zawarciu Umowy Sprzedaży celem jej realizacji, tylko w drodze dostępnego na stronie Czatu.
  4. Po zawarciu Umowy Sprzedaży dalszy tok postępowania Kupującego i Sprzedawcy wynika z obowiązujących przepisów prawa – Sprzedawcy jest obowiązany przede wszystkim do wydania Produktu, a Kupujący obowiązany jest do zapłaty ustalonej ceny.
  5. Kupujący ma możliwość złożenia jednego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia na Produkty wystawione przez więcej niż jednego Sprzedawcę – w takim wypadku Kupujący zawiera odrębne Umowy Sprzedaży z wybranymi Sprzedawcami.
  6. Sprzedawca z poziomu Konta w Artyferia.pl ma możliwość zarządzania zawartymi Umowami Sprzedaży oraz dokonywania zmiany ich statusów. O każdej zmianie statusu zawiadamiany jest równolegle Kupujący za pośrednictwem swojego Konta. Sprzedawca obowiązany jest do niezwłocznej zmiany statusu realizacji Umowy Sprzedaży zgodnie ze stanem faktycznym, w sposób odzwierciedlający rzeczywisty przebieg realizacji Umowy Sprzedaży. Zabronione jest wprowadzanie Kupującego w błąd co do przebiegu realizacji umowy.
  7. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, ale jedynie w odniesieniu do Kupującego niebędącego konsumentem ani przedsiębiorcą na prawach konsumenta Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży we wskazanych wyżej wypadku tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy
  8. Usługodawca może anulować zamówienie i zwrócić klientowi wpłatę za zamówienie to:
   1. Sprzedawca nie ustawia statusów Zamówienia
   2. Sprzedawca nie loguje się na Konto przez 3 Dni Robocze od momentu złożenia zamówienia złożeniem Zamówienia.
   3. Sprzedawca nie odpowiada na wiadomości od Usługodawcy przez 3 dni
 10. PROGRAM OCHRONY KUPUJĄCYCH
  1. Kupujący, zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Artyferia.pl, ma możliwość zgłoszenia Usługodawcy zastrzeżeń do realizacji Umowy Sprzedaży i złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty w ramach Programu Ochrony Kupujących. Termin na złożenie wniosku do Usługodawcy wynosi 30 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia Umowy Sprzedaży, to jest, przesłania przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej Zamówienie
  2. Wniosek może zostać złożony przez Kupującego za pomocą dedykowanego formularza w zakładce „Program Ochrony Kupujących” dostępnej na stronie Serwisu, pocztą elektroniczną (e-mail: biuro@artyferia.pl) lub też pocztą tradycyjną (ul. Kluczewska 27, 32-329 Bolesław).
  3. Wniosek Kupującego powinien zawierać następujące elementy – (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu roszczenia wobec Sprzedawcy, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) oczekiwanej kwoty rekompensaty; oraz (3) danych kontaktowych składającego wniosek – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie wniosku przez Usługodawcę.
  4. Podstawą wniosku Kupującego w ramach Programu Ochrony Kupujących mogą być następujące okoliczności (katalog zamknięty):
   1. Mimo dokonania zapłaty przez Kupującego, Sprzedawca nie dostarczył Produktu w terminie wynikającym z Umowy Sprzedaży lub też nie dostarczył wszystkich Produktów objętych Zamówieniem
  5. Do wniosku mogą zostać załączone przez składającego wniosek dowody (np. zdjęcia, zrzuty ekranu, dokumenty) związane z przedmiotem jego wniosku. Usługodawca może także zwrócić się do składającego wniosek z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia wniosku, w tym uwiarygodnienia podstaw i wysokości roszczenia Kupującego, wyznaczając mu w tym celu dodatkowy termin nie krótszy niż 10 Dni Roboczych pod rygorem pozostawienia jego wniosku bez rozpatrzenia.
  6. W przypadku otrzymania kompletnego i prawidłowo uzupełnionego wniosku w terminie, o którym mowa w pkt. 1 lub pkt. 5 wyżej, Usługodawca przystępuje do jego rozpatrzenia. Usługodawca dąży do ustalenia, czy istnieją faktyczne podstawy dla zastrzeżeń Kupującego i czy Sprzedawca rzeczywiście nie wywiązał się ze swoich obowiązków z tytułu Umowy Sprzedaży. W tym celu Usługodawca kontaktuje się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail przypisany do jego Konta w Serwisie, informując o treści otrzymanych od Kupującego zastrzeżeń i wzywając go do ustosunkowania się do nich w terminie kolejnych 14 dni kalendarzowych pod rygorem uznania wniosku Kupującego za uzasadniony.
  7. Program Ochrony Kupujących nie obejmuje następujących kategorii przypadków:
   1. Umowa Sprzedaży została zawarta poza Serwisem Internetowym
   2. Kupujący otrzymał od Sprzedawcy lub innego podmiotu trzeciego rekompensatę zaspokajającą roszczenia w zakresie objętym jego wnioskiem
   3. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z przyczyn, za których wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący (np. podanie nieprawidłowych danych adresowych) lub do których powstania w istotnym stopniu się przyczynił
  8. Usługodawca wydaje decyzję, nie dalej niż w terminie 14 Dni Roboczych od otrzymania wyjaśnień Sprzedawcy lub bezskutecznego upływu terminu na udzielenie przez niego wyjaśnień, w ramach której przyznaje lub odmawia przyznania Kupującemu określonej kwoty rekompensaty:
   1. Jeżeli dokonane ustalenia pozwolą uprawdopodobnić, że Sprzedawca nie wywiązał się z Umowy Sprzedaży lub też Sprzedawca nie ustosunkuje się do wezwania Usługodawcy w przepisanym wyżej terminie – Usługodawca wydaje decyzję o przyznaniu Kupującemu rekompensaty.
   2. Jeżeli dokonane ustalenia będą budzić uzasadnione wątpliwości co do zasadności roszczeń Kupującego – Usługodawca wydaje decyzję o odmowie przyznania Kupującemu rekompensaty
  9. O wydanej decyzji Usługodawca zawiadamia równolegle Sprzedawcę i Kupującego wraz z uzasadnieniem podstaw swojego rozstrzygnięcia. Niezależnie od rozstrzygnięcia, stronom przysługuje prawo odwołania lub wniesienia zastrzeżenia dotyczącego decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego wniosku Kupującego – mogą być one zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 15. Regulaminu
  10. Usługodawca wypłaca rekompensatę na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy zarejestrowany w Polsce niezwłocznie, nie dalej niż w terminie 10 Dni Roboczych od wydania decyzji o przyznaniu rekompensaty.
  11. W razie zmiany podanych danych kontaktowych lub też wystąpienia jakichkolwiek okoliczności mogących wpłynąć na zasadność roszczeń Kupującego w trakcie rozpatrywania jego wniosku przez Usługodawcę (np. otrzymania zwrotu środków od Sprzedawcy lub podmiotu trzeciego), zobowiązany jest on do powiadomienia o tym niezwłocznie Usługodawcy.
  12. Odpowiedzialność Usługodawcy w ramach Programu Ochrony Kupującego jest ograniczona wyłącznie do szkody rzeczywistej Kupującego i obejmuje maksymalnie uiszczoną przez Kupującego cenę Produktu lub Produktów wraz z kosztami dostawy, a w każdym razie jednorazowo nie więcej niż kwotę 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) z tytułu danej Umowy Sprzedaży. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w poprzednim punkcie, oznacza więc maksymalną kwotę rekompensaty, jaka może zostać przyznana Kupującemu przez Usługodawcę do zawartej Umowy Sprzedaży. O dokładnej wysokości rekompensaty rozstrzyga w ramach podjętej decyzji Usługodawca.
  13. W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń przez Kupującego w przepisanym terminie albo odmownej decyzji Usługodawcy w zakresie przyznania kwoty rekompensaty, ewentualne roszczenia, dotyczące zawartej Umowy Sprzedaży, powinny być dochodzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i rozstrzygane bezpośrednio między stronami tej umowy poza Serwisem Internetowym.
  14. Pomoc Usługodawcy w ramach Programu Ochrony Kupujących ma charakter umowny i dodatkowy i nie jest równoznaczna z przyjęciem jakichkolwiek zobowiązań Sprzedawcy z tytułu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Procedura ta pozostaje dobrowolna i nie pozbawia ona żadnej ze stron prawa do dochodzenia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w drodze postępowania sądowego, szczególnie wtedy, gdy Usługodawca odmówi przyznania rekompensaty Kupującemu z powodu braku podstaw do skorzystania z Programu.
  15. Z chwilą otrzymania rekompensaty od Usługodawcy, Kupujący ceduje jednocześnie na Usługodawcę przysługujące mu względem Sprzedawcy wierzytelności w zakresie i w wysokości wynikającej z otrzymanej kwoty rekompensaty. Powyższe oznacza, że Usługodawcy przysługuje prawo dochodzenia roszczenia o zwrot wypłaconej na rzecz Kupującego kwoty rekompensaty bezpośrednio od Sprzedawcy.
 11. OCENY I KOMENTARZE KUPUJĄCYCH
  1. Usługodawca udostępnia za pomocą Serwisu możliwość dokonywania przez Kupującego oceny danego Sprzedawcy (ocena jest dokonywana w skali od 1 do 5) oraz komentowania zrealizowanego Zamówienia.
  2. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby zapewnić, że opinia udostępniona w Serwisie Internetowym pochodzić będzie od Kupującego, który zakupił Produkt i zawarł Umowę Sprzedaży z danym Sprzedawcą. W tym celu Usługodawca zapewnia, aby zaproszenie do wystawienia oceny oraz komentarza dotyczącego danego Sprzedawcy, jego Produktu i realizacji Zamówienia wysyłane było wyłącznie do Kupujących, którzy złożyli Zamówienie i wyłącznie po zmianie statusu ich Zamówienia na status „Wysłano” przez Sprzedawcę
  3. Ocena lub komentarz może być wystawiona tylko w stosunku do Sprzedawców, u których faktycznie Kupujący dokonał zakupu oraz Zamówień, które faktycznie Kupujący złożył.
  4. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Sprzedawcach, Zamówieniach lub ich Produktach. Dodawanie opinii przez Kupujących nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Kupujący dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
  5. W razie wątpliwości Usługodawcy lub zastrzeżeń kierowanych przez innych Kupujących lub osoby trzecie czy dana opinia pochodzi od klienta danego Sprzedawcy lub czy dany Kupujący kupił dany Produkt, Usługodawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia powyższych kwestii.
  6. Wystawiona ocena lub komentarz mogą zostać unieważnione za zgodą autora danej oceny lub komentarza na wniosek jej autora lub drugiej strony.
  7. Ocena oraz komentarz będą wyświetlane na stronie danego Butiku.
  8. Kupujący korzystając z ocen lub komentarza obowiązany jest do korzystania z nich w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, Kupującego lub Sprzedawcy oraz osób trzecich. Kupujący dokonujący oceny i wystawiający komentarze obowiązani są do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  9. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od faktycznego Kupującego lub czy dany Kupujący kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 15. Regulaminu.
  10. Usługodawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Kupujących oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Kupujących w celu promowania wybranych Sprzedawców lub ich Produktów. Usługodawca udostępnia opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Usługodawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.
 12. POZOSTAŁE USŁUGI ELEKTRONICZNE W ARTYFERIA.PL
  1. Usługa Elektroniczna Blog – przeglądanie Bloga jest możliwe po przejściu do odpowiedniej zakładki widocznej na stronach Serwisu Internetowego, w której dostępne są aktualności i artykuły publikowane przez Usługodawcę. Przeglądanie Bloga jest możliwe bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych lub dokonywania innych czynności. Usługodawca umożliwia dodawania komentarzy na Blogu. Treść komentarza powinna odnosić się zawsze do komentowanego wpisu na Blogu.
   Usługa Elektroniczna Blog świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub opuszczenie strony Serwisu Internetowego.
  2. Usługa Elektroniczna Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) po podaniu w zakładce Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola akcji; oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisu na Newsletter poprzez kliknięcie z link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
   Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez kliknięcie w link wysłany na podany adres poczty elektronicznej, wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: biuro@artyferia.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kluczewska 27, 32-329 Bolesław.
  3. Usługa Elektroniczna Zapytaj o Produkt – korzystanie z usługi możliwe jest bez potrzeby logowania na Konto, po przejściu na stronę oferty Produktu, w przypadku której Usługobiorca chciałby wysłać swoje zapytanie do danego Sprzedawcy. Wysłanie zapytania do Sprzedawcy na temat Produktu wymaga dokonania dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnienia interaktywnego formularza danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięcia na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu formularza odpowiednio wyróżnionego pola akcji – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W formularzu niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę treści wiadomości kierowanej do Sprzedawcy, a także danych kontaktowych (np. adresu e-mail), umożliwiającego udzielenie odpowiedzi.
   Usługa Elektroniczna Zapytaj o Produkt świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania zapytania do Sprzedawcy za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wysyłania zapytania do Sprzedawcy za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 13. KONTAKT Z NAMI
 14. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest formularz kontaktowy na stronie Serwisu, Czat, poczta elektroniczna (e-mail: biuro@artyferia.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Kluczewska 27, 32-329 Bolesław), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

 15. REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego tytułem Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Kupujący powinien składać bezpośrednio u danego Sprzedawcy, korzystając z danych kontaktowych udostępnionych np. na stronie Butiku oraz w otrzymanym potwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  2. Prawa i obowiązki Kupującego będącego konsumentem względem Sprzedawcy Profesjonalnego dotyczące skorzystania z reklamacji są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta. Sprzedawca Profesjonalny ma obowiązek przestrzegać przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta.
   1. W przypadku reklamacji Produktu – towaru – zakupionego przez konsumenta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą Profesjonalnym do dnia 31. grudnia 2022 r., prawa i obowiązki konsumenta określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy Profesjonalnego względem konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)
   2. W przypadku reklamacji Produktu – towaru (w tym towaru z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez konsumenta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą Profesjonalnym od dnia 1. stycznia 2023 r., prawa i obowiązki konsumenta określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy Profesjonalnego względem konsumenta w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
   3. W przypadku reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez konsumenta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą Profesjonalnym od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu, prawa i obowiązki konsumenta określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy Profesjonalnego względem konsumenta w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
  3. Sprzedawca Profesjonalny jest odpowiedziany wobec Kupującego będącego konsumentem za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
  4. W celu uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, że Usługodawca nie ma obowiązku pośredniczyć w składaniu reklamacji przez Kupującego ani też nie ingeruje w rozpatrzenie i wykonanie reklamacji przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem postanowień punktu 10. Regulaminu dotyczących Programu Ochrony Kupujących, który ma charakter umowny i dodatkowy i nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób odpowiedzialności Sprzedawcy przewidzianej przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  5. Zawarte w niniejszym punkcie 14. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta, z wyłączeniem postanowień pkt. 14.2.a, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 16. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Niniejszy punkt 15. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Usługodawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Usług Elektronicznych i Usług Serwisu oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Usługodawcy i jego Serwisu Internetowego.
  2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą zakładki „Zgłoś” dostępnej w Koncie, formularza kontaktowego na stronie Serwisu, pocztą elektroniczną (e-mail: biuro@artyferia.pl) oraz poczta tradycyjną (ul. Kluczewska 27, 32-329 Bolesław).
  3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy za działanie Usług Elektronicznych oraz Serwisu Internetowego są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344). Szczegółowe postanowienia dotyczące Usługi Elektronicznej stanowiącej usługę cyfrową w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności usługi z ofertą.
  4. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
  6. Zawarte w niniejszym punkcie 15. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 17. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW
  1. Niniejszy punkt 16. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawartej dotyczą prawa odstąpienia od umowy, które przysługuje konsumentom zawierającym na odległość umowy z Usługodawcą lub Sprzedawcami Profesjonalnymi (dalej zwani łącznie: „przedsiębiorcami” lub „przedsiębiorcą”). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do ofert, które zgodnie z ich oznaczeniem zostały wystawione przez Sprzedawcę, który w zakresie danej oferty nie występuje jako przedsiębiorca (sprzedaż prywatna).
  2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem przypadków wskazanych w pkt. 16.8 oraz kosztów określonych w pkt. 16.5 niżej.
  3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej z Usługodawcą powinno zostać złożone zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy wskazanymi w Regulaminie. Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej ze Sprzedawcą należy składać bezpośrednio u danego Sprzedawcy, np. korzystając z jego danych kontaktowych zamieszczonych w Serwisie oraz w potwierdzeniu zakupu otrzymanym drogą poczty elektronicznej.
  4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
   1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
   2. dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
  5. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
   1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. W przypadku Produktów, które nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą (np. przesyłki gabarytowe), konsument może ponieść wyższe koszty ich odesłania, zgodnie z poniższym przykładowym cennikiem jednego z przewoźników: https://www.sendit.pl/cennik/cenniki-krajowe/fedex.
   3. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  6. Skutki odstąpienia od umowy, której przedmiotem są Produkty – towary (w tym towary z elementami cyfrowymi):
   1. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Partnerowi. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres Partnera podany na stronie Serwisu Internetowego lub w potwierdzeniu zakupu otrzymanym po zawarciu Umowy Sprzedaży.
   2. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym). Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
   4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli uiszczone za pośrednictwem Artyferia.pl środki są nadal w posiadaniu Usługodawcy, a Sprzedawca poinformuje Usługodawcę o otrzymaniu Produktu lub dowodu jego odesłania przez konsumenta, Usługodawca dokona zwrotu płatności na rzecz konsumenta zgodnie z pkt. 16.6 lit. b) wyżej, z zastrzeżeniem, że:
    1. W przypadku gdy Sprzedawca poinformuje Usługodawcę o zmniejszeniu wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny zgodnie z pkt. 16.6 lit. c) wyżej, Usługodawca dokonuje na rzecz konsumenta zwrotu kwoty w wysokości określonej przez Sprzedawcę.
    2. Usługodawca nie ma obowiązku ingerować w sposób rozpatrzenia zwrotu przez Sprzedawcę oraz ustalenia Sprzedawcy dotyczące stanu Produktu. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie decyzje w tym zakresie. Usługodawca z upoważnienia Sprzedawcy realizuje jedynie czynności techniczne w zakresie dokonania przelewu określonej kwoty. Zwrot określonej kwoty przez Usługodawcę nie pozbawia konsumenta, w razie braku akceptacji decyzji Sprzedawcy, prawa dochodzenia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie ewentualne roszczenia powinny być dochodzone w takim wypadku bezpośrednio między konsumentem a Sprzedawcą.
  7. Dodatkowo – skutki odstąpienia od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe lub usługi cyfrowe:
   1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej – przedsiębiorca od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Produktu – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez przedsiębiorcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę; (3) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) przedsiębiorca na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę. W przypadku odstąpienia od umowy przedsiębiorca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od przedsiębiorcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony przedsiębiorcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
   2. W przypadku odstąpienia od umowy konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
  8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta; (14) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
  9. Zawarte w niniejszym punkcie 16. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 18. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  1. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie konsumentom informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).
  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).
 19. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Niniejszy punkt 18. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane i tym samym nie wiążą Usługobiorcy będącego konsumentem. Ponadto, od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia postanowienia niniejszego punktu Regulaminu nie są skierowane i tym samym nie wiążą również a Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że zastosowanie poniższych postanowień do tej osoby nie jest niedozwolone.
  2. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia. Usunięcie Konta powoduje jednocześnie usunięcie z Serwisu Internetowego ofert sprzedaży Produktów wystawionych przez Sprzedawcę (z wyłączeniem ofert już przyjętych przez Kupującego).
  3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
  4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje podane przez Sprzedawcę na stronach Butiku.
  7. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, ograniczona jest jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych Serwisu za okres ostatniego roku, a w każdym razie nie więcej niż do kwoty 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę do Usługodawcy, w tym niezwiązanych z Usługami Elektronicznymi. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 20. ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Sprzedawca może zrezygnować z korzystania z Artyferia.pl lub poszczególnych Usług Elektronicznych zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w Regulaminie.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Sprzedawcy – może to nastąpić również w odniesieniu do poszczególnych ofert Produktów wystawianych przez niego w Serwisie. Działania, o których mowa powyżej, Usługodawca podejmuje tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim są one konieczne, przy zachowaniu następujących warunków:
   1. Podstawami zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Sprzedawcy są:
    1. naruszenia wskazane w pkt. 10.8
    2. podanie przez Sprzedawcę w ramach Serwisu niepełnych (w przypadku, kiedy są obowiązkowe) lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres);
    3. wystawienie oferty Produktu (w tym jego przedmiot i opis) przez Sprzedawcę narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich;
    4. wystawienie oferty Produktu (w tym jego przedmiot i opis) przez Sprzedawcę narusza warunki wystawiania Produktów wskazane w Regulaminie;
    5. wystawianie przez Sprzedawcę oferty Produktu w innym celu niż sprzedaż Produktu;
    6. Usługodawca prowadzi weryfikację Sprzedawcy zgodnie z pkt. 20.3 Regulaminu;
    7. działania danego Sprzedawcy grożą naruszeniem renomy Usługodawcy i jego Serwisu Internetowego;
    8. zaleganie przez Sprzedawcę z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy;
    9. butik Sprzedawcy jest nieaktywny przez co najmniej 30 dni kalendarzowych (to jest brak logowania i jakichkolwiek innych aktywności w ramach danego Butiku) lub też Sprzedawca nie odpowiada na wiadomości od Usługodawcy dotyczącą jego Butiku w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania;
    10. obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Sprzedawcy;
    11. skorzystanie przez Usługodawcę z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej;
    12. wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Sprzedawcę.
   2. Zawieszenie Usług Elektronicznych polega na czasowym wyłączeniu Sprzedawcy dostępu do Konta. W czasie zawieszenia korzystania z Konta nie jest możliwe wystawianie nowych Produktów, a dotychczas wystawione Produkty zostają ukryte na stronie Artyferia.pl. Oprócz zawieszenia korzystania z Konta Usługodawca może również stosować sankcję w postaci usunięcia określonych treści zamieszczonych przez Sprzedawcę (np. konkretnej oferty Produktu), jeżeli treści te naruszają warunki niniejszego Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie również prawo wezwania Sprzedawcy do zmiany zdjęć lub innych materiałów wizualnych zamieszczonych w Serwisie, w tym w ramach oferty Produktu, jeśli nie spełniają one wymogów estetycznych Artyferia.pl.
   3. W czasie zawieszenia Usług Elektronicznych Sprzedawca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą decyzji o zawieszeniu, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę.
   4. Zawieszenie Usług Elektronicznych trwa do czasu ustania przyczyny będącej podstawą do jego zastosowania. Usługodawca odblokowuje w takim wypadku dostęp do Konta Usługobiorcy oraz przywraca ukryte oferty Produktów bez zbędnej zwłoki. Zawieszenie może być wycofane także w przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę usunięcia przyczyny będącej podstawą do jego zastosowania, niezwłocznie po otrzymaniu takiego potwierdzenia od Sprzedawcy.
   5. Usługodawca podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Sprzedawcy w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla danego Sprzedawcy. Usługodawca przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Sprzedawcę do zaprzestania naruszeń (np. do usunięcia lub zmiany treści oferty Produktu), a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może podjąć stosowną decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu usług. = Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie ze Sprzedawcą umowy o korzystanie z usług i jego podstawą mogą być jedynie przyczyny wskazane w pkt. 19.2 lit. a) ppkt. x-xii Regulaminu. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych polega w takim wypadku na usunięciu Konta Usługobiorcy, przypisanych do niego danych oraz wystawionych Produktów.
   6. W przypadku podjęcia decyzji o usunięciu określonych treści Sprzedawcy albo zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Sprzedawcy Usługodawca przekazuje temu Sprzedawcy – zanim decyzja ta stanie się skuteczna lub w momencie, w którym staje się ona skuteczna – uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.
   7. W przypadku gdy Usługodawca podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Sprzedawcy, przekazuje temu sprzedawcy, co najmniej 30 dni przed dniem, w którym decyzja o zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych staje się skuteczna, uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku gdy Usługodawca:
    1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Sprzedawcy w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia,
    2. korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej,
    3. może wykazać, że dany Sprzedawca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych. W powyższych przypadkach, gdy okres powiadomienia nie ma zastosowania, Usługodawca przekazuje danemu Sprzedawcy, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.
   8. Uzasadnienie decyzji Usługodawcy o usunięciu określonych treści, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych musi zawierać odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez Usługodawcę danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Usługodawca nie musi podawać (1) uzasadnienia w przypadku, gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności albo (2) odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, w przypadku gdy może wykazać, że dany Sprzedawca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych. i. W przypadku usunięcia określonych treści, zawieszenia lub zakończenia Usług Elektronicznych, Usługodawca zapewnia Sprzedawcy możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w pkt. 8 Regulaminu. W przypadku cofnięcia decyzji o usunięciu określonych treści, zawieszeniu lub zakończeniu usług przez Usługodawcę, przywraca on bez zbędnej zwłoki Sprzedawcy dostęp do tych treści bądź usług, w tym również przywracając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z Usług Elektronicznych zanim decyzja o tym usunięciu, zawieszeniu lub zakończeniu stała się skuteczna.
  3. Zakończenie Sprzedawcy dostępu do Usług Elektronicznych w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Sprzedawcy przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż świadczenie Usług Elektronicznych) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.
  4. Zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych pozostaje bez uszczerbku dla już zawartych, realizowanych lub wykonanych Umów Sprzedaży oraz dla rozliczeń między Usługodawcą i Sprzedawcą dotyczących zaległych okresów rozliczeniowych.
 21. PLASOWANIE OFERT, USŁUGI DODATKOWE I DOSTĘP DO DANYCH
  1. Usługodawca może stosować w Artyferia.pl plasowanie ofert Produktów, co polega na przypisywaniu określonym ofertom Produktów wyższej pozycji w wynikach wyszukiwania otrzymywanych przez Usługobiorcę po skorzystaniu z Wyszukiwarki niż pozostałym ofertom zamieszczonym w Serwisie Internetowym.
  2. Usługodawca wskazuje główne parametry determinujące plasowanie:
   1. data dodania oferty w Serwisie Internetowym bądź inne kryterium sortowania treści zastosowane dobrowolnie przez Usługobiorcę stosującego opcje filtrowania i sortowania wyników wyszukiwania;
   2. umieszczenie oferty we właściwej kategorii,
   3. zastosowanie w tytule i treści oferty wyrażeń adekwatnych do wyszukiwanych;
   4. jakość prezentacji oferty, w tym cechy wizualne oraz opis Produktu;
   5. dodanie zdjęć w ofercie, w tym również liczba dodanych zdjęć.
  3. Parametry determinujące plasowanie ofert Produktów w Artyferia.pl mają za zadanie z jednej strony ułatwić i przyspieszyć Kupującemu znalezienie interesującego go Produktu, a z drugiej strony zwiększyć Sprzedawcom szansę dotarcia ze swoimi Produktami do docelowej grupy odbiorców.
  4. Usługodawca, Sprzedawca ani podmioty trzecie w ramach Artyferia.pl nie oferują Kupującym przy zawieraniu Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu towarów i usług dodatkowych, w tym produktów finansowych. Dodatkowe towary i usługi w tym wypadku oznaczają towary i usługi oferowane Kupującemu przed zakończeniem składania Zamówienia dodatkowo oraz w uzupełnieniu do podstawowego Produktu oferowanego przez Sprzedawcę w Serwisie.
  5. Usługodawca i Usługobiorcy podczas korzystania z Serwisu Internetowego mogą uzyskać dostęp do następujących kategorii danych osobowych lub innych danych, które Usługobiorcy dostarczają na potrzeby korzystania z Artyferia.pl lub które są generowane w wyniku korzystania przez nich z Artyferia.pl:
   1. Usługobiorca, który nie posiada Konta: dane ogólnodostępne w Artyferia.pl podczas jego przeglądania, takie jak podstawowe dane Sprzedawców zamieszczone przez nich w ramach Butiku lub ofert Produktów (np. imię i nazwisko, nazwa sklepu, adres, lokalizacja, numer telefonu, logo) i inne potencjalne dane zawarte w opisach poszczególnych ofert Produktów oraz Butiku dostępnych w Artyferia.pl, w tym również informacje dotyczące działalności oraz opinii Sprzedawców;
   2. Kupujący: danie takie jak w pkt. 20.5 lit. a) powyżej, a dodatkowo informacje podane przez siebie dobrowolnie w trakcie korzystania z Artyferia.pl (w tym informacje udostępnione w ramach Konta), informacje o zamówionych Produktach i zawartych Umowach Sprzedaży;
   3. Sprzedawca: dane takiej jak w pkt. 20.5 lit. a) oraz lit. b) powyżej, a dodatkowo informacje o historii zamieszczanych przez siebie ofert Produktów, informacje podane przez siebie dobrowolnie w ofertach oraz w Butiku, dane statystyczne dotyczące wyników sprzedaży prowadzonej w Artyferia.pl, informacje na temat otrzymanych reklamacji i dyspozycji zwrotów Produktów;
   4. Usługodawca Serwisu Internetowego: posiada dostęp do wszystkich danych udostępnianych i generowanych przez każdego Usługobiorcę korzystającego z Artyferia.pl, w tym również takich, do których dostęp posiadają zarejestrowani Usługobiorcy zgodnie z zasadami wskazanymi w postanowieniach poprzedzających.
  6. Sprzedawcy, którzy przetwarzają dane osobowe Kupujących uzyskane za pośrednictwem Artyferia.pl, są zobowiązani przetwarzać je zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych, do których dostęp uzyskają za pomocą Serwisu Internetowego i obowiązani są nie wykorzystywać uzyskanych danych w innych celach niż w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków umownych i ustawowych wynikających z zawartej z Kupującym Umowy Sprzedaży, chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 22. PRAWA AUTORSKIE
  1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
  2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy punkt Regulaminu zawiera postanowienia wynikające z Aktu o Usługach Cyfrowych w zakresie dotyczącym Serwisu Internetowego i Usługodawcy. Usługobiorca co do zasady nie jest zobowiązany do dostarczania treści podczas korzystania ze Serwisu Internetowego, chyba że Regulamin wymaga podania określonych danych (np. dane niezbędne do rejestracji Konta, wystawienia Produktu w Serwisie itp.). W takim wypadku Usługobiorca może mieć możliwość dostarczania i przechowywania danych za pośrednictwem Serwisu, korzystając z Usług Elektronicznych udostępnionych w tym celu przez Usługodawcę. W każdym wypadku dostarczania treści przez Usługobiorcę jest on zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.
  2. PUNKT KONTAKTOWY – Usługodawca wyznacza adres poczty elektronicznej biuro@artyferia.pl jako pojedynczy punkt kontaktowy. Punkt kontaktowy umożliwia bezpośrednią komunikację Usługodawcy z organami państw członkowskich, Komisją Europejską i Radą Usług Cyfrowych oraz jednocześnie umożliwia Usługobiorcom bezpośrednią, szybką i przyjazną komunikację z Usługodawcą drogą elektroniczną, na potrzeby stosowania Aktu o Usługach Cyfrowych. Usługodawca wskazuje język polski oraz język angielski do celów komunikacji z jego punktem kontaktowym.
  3. Procedura zgłaszania Nielegalnych Treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o Usługach Cyfrowych:
   1. Na adres poczty elektronicznej biuro@artyferia.pl dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić Usługodawcy obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne Treści.
   2. Zgłoszenie powinno być wystarczająco precyzyjne i odpowiednio uzasadnione. W tym celu Usługodawca umożliwia i ułatwia dokonywanie na podany wyżej adres poczty elektronicznej zgłoszeń zawierających wszystkie poniższe elementy: (1) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że zgłaszane informacje stanowią Nielegalne Treści; (2) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Nielegalnych Treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi; (3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE; oraz (4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
   3. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, uznaje się za dające podstawę do uzyskania faktycznej wiedzy lub wiadomości do celów art. 6 Aktu o Usługach Cyfrowych w odniesieniu do informacji, której dotyczy, jeżeli umożliwia Usługodawcy działającemu z należytą starannością stwierdzenie – bez szczegółowej analizy prawnej – nielegalnego charakteru danej działalności lub informacji.
   4. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Usługodawca bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Usługodawca powiadamia także bez zbędnej zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.
   5. Usługodawca rozpatruje wszystkie zgłoszenia, które otrzymuje w ramach mechanizmu, o których mowa powyżej, oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do informacji, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Jeżeli na potrzeby takiego rozpatrywania lub podejmowania decyzji Usługodawca korzysta ze zautomatyzowanych środków, uwzględnia informacje na ten temat w powiadomieniu, o którym mowa poprzednim punkcie.
  4. Informacja na temat ograniczeń, które Usługodawca nakłada w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez Usługobiorcę:
   1. W przypadku dostarczania jakichkolwiek treści w ramach Serwisu, Usługobiorcę obowiązują ograniczenia wskazane już w pozostałych postanowieniach niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
    1. obowiązek korzystania z Serwisu Internetowego, w tym do zamieszczania treści (np. w ramach opinii lub komentarzy), zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;
    2. obowiązek wprowadzania treści zgodnych ze stanem faktycznym oraz w sposób niewprowadzający w błąd;
    3. zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym zakaz dostarczania Nielegalnych Treści;
    4. zakaz przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) za pośrednictwem Serwisu Internetowego;
    5. zakaz dostarczania treści naruszających powszechnie przyjęte zasady netykiety, w tym zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
    6. obowiązek posiadania – w przypadku, gdy jest to konieczne – wszelkich wymaganych praw i zezwoleń do dostarczania takich treści na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności praw autorskich lub wymaganych licencji, zezwoleń i zgód na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, lub publikację, zwłaszcza prawa publikowania i rozpowszechniania w Serwisie Internetowym oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku bądź danych osobowych w przypadku treści, które obejmują wizerunek lub dane osobowe osób trzecich.
    7. obowiązek korzystania z Serwisu Internetowego w sposób niestwarzający zagrożenia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy, Serwisu Internetowego lub osób trzecich.
   2. Usługodawca zastrzega sobie prawo moderowania treści dostarczanych przez Usługobiorców na stronę Serwisu Internetowego. Moderowanie odbywa się w dobrej wierze i z należytą starannością oraz z własnej inicjatywy Usługodawcy lub na otrzymane zgłoszenie w celu wykrycia, identyfikacji i usunięcia Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem lub uniemożliwienia do nich dostępu lub podejmowania niezbędnych środków, aby spełnić wymogi prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej, w tym wymogi określone w Akcie o usługach cyfrowych, bądź też wymogi zawarte w Regulaminie.
   3. Proces moderowania może odbywać się ręcznie przez człowieka lub opierać się na zautomatyzowanych lub częściowo zautomatyzowanych narzędziach ułatwiających Usługodawcy identyfikację Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem. Po zidentyfikowaniu takich treści Usługodawca podejmuje decyzję co do ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny sposób ogranicza ich widoczność lub podejmuje inne działania, które uzna za konieczne (np. kontaktuje się z Usługobiorcą celem wyjaśnienia zastrzeżeń i zmiany treści). Usługodawca w sposób jasny i łatwo zrozumiały poinformuje Usługobiorcę, który dostarczył treści (w razie posiadania jego danych kontaktowych) o swojej decyzji, powodach jej podjęcia oraz dostępnych możliwościach odwołania się od tej decyzji.
   4. Usługodawca realizując swoje prawa i obowiązki z Aktu o Usługach Cyfrowych zobowiązany jest działać z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron, w tym odbiorców usługi, w szczególności z uwzględnieniem praw zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, takich jak wolność wypowiedzi, wolność i pluralizm mediów i inne prawa podstawowe i wolności.
  5. Wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub decyzji Usługodawcy podjętej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 15. Regulaminu. Korzystanie z tej procedury jest bezpłatne i umożliwia składanie skarg w sposób elektroniczny na podany adres poczty elektronicznej. Skorzystanie z procedury zgłaszania i rozpatrywania skarg pozostaje bez uszczerbku dla prawa danej osoby lub podmiotu do wszczęcia postępowania przed sądem oraz nie narusza jego innych praw.
  6. Usługodawca rozpatruje wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub podjętej decyzji w sposób terminowy, niedyskryminujący, obiektywny i niearbitralny. Jeżeli skarga lub inne zgłoszenie zawiera wystarczające powody, aby Usługodawca uznał, że jego decyzja o niepodejmowania działań w odpowiedzi na zgłoszenie jest nieuzasadniona lub że informacje, których dotyczy skarga, nie są nielegalne i niezgodne z Regulaminem, lub zawiera informacje wskazujące, że działanie skarżącego nie uzasadnia podjętego środka, Usługodawca bez zbędnej zwłoki uchyla lub zmienia swoją decyzję co do ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny sposób ograniczenia ich widoczności lub podejmuje inne działania, które uzna za konieczne.
  7. Usługobiorcy bądź inne osoby lub podmioty, które dokonały zgłoszenia Nielegalnych Treści, do których skierowane są decyzje Usługodawcy dotyczące Nielegalnych Treści lub treści niezgodnych z Regulaminem, mają prawo wyboru dowolnego organu pozasądowego rozstrzygania sporów certyfikowanego przez koordynatora ds. usług cyfrowych państwa członkowskiego w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących tych decyzji, w tym w odniesieniu do skarg, które nie zostały rozstrzygnięte w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg Usługodawcy.
 24. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Artyferia.pl zawierane są w języku polskim.
  2. Zmiany Regulaminu:
   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; zmiany Cennika; poprawy jakości obsługi Usługobiorców; zmiany danych Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
   2. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 23.2 lit. d) i e) Regulaminu. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
   3. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym (np. umowa o korzystanie z Konta), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo, w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat za korzystanie z Konta lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
   4. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już wykonane i realizowane umowy.
   5. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 23.2 lit. b) Regulaminu, w przypadku gdy Usługodawca:
    1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia;
    2. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
   6. W przypadkach, o których mowa pkt. 23.2 lit. e) Regulaminu, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.
Zapraszamy do współpracy,
Zespół Artyferia.pl

 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

_____________________________________________________________

[w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile jest dostępny adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 1. CENNIK
 2. Wystawienie oferty sprzedaży Produktu w Butiku Sprzedawcy jest nieodpłatne.

  Prowizja nie jest pobierana od kosztów dostawy.

  Prowizja nie jest doliczana do ceny Produktu. Prowizja obciąża Sprzedawcę. Prowizja od Umów Sprzedaży, co do których, w danym miesiącu rozliczeniowym została odnotowana wpłata przez klienta na konto, wynosi każdorazowo 19%

 1. PRODUKTY ZAKAZANE
 2. Wystawienie oferty sprzedaży poniższych rodzajów dóbr i usług w Serwisie Internetowym jest zabronione:

   • Leki na receptę oraz niedopuszczone do obrotu: lekarstwa, produkty lecznicze oraz suplementy diety;
   • Narkotyki i środki odurzające, w tym dopalacze, a także sprzęt i technologia umożliwiająca ich hodowlę, produkcję i handel itp.;
   • Gry hazardowe prowadzone bez odpowiedniego zezwolenia;
   • Broń i amunicja w rozumieniu ustawy o broni i amunicji oraz miotacze gazu;
   • Usługi on-line zawierające treści pornograficzne, np. chat room, kamery wideo, filmy VOD;
   • Towary i usługi, których zbywanie jest niezgodne z prawem;
   • Produkty i usługi finansowe, o ile oferowane są w ramach działalności niepodlegającej nadzorowi właściwych organów nadzoru finansowego;
   • Towary i usługi związane z rażącą pornografią, bestialstwem, przemocą, zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i światopoglądowych, treści naruszające dobra osobiste;
   • Złośliwe oprogramowanie np. typu rogueware, wirusy itp.
   • Towary podrobione, naruszające praw autorskie i znaki handlowe je chroniące;
   • Crowdfunding;
   • Pośrednicy przyjmujący płatności w imieniu wielu odbiorców bez wymaganych prawem zezwoleń lub niespełniające wymogów organizacji kartowych / pośredniczących.

Tworzysz ciekawe prace? chcesz pokazać je większemu gronu?

Dołącz do społeczności Artyferii - rękodzielników którzy tak jak Ty kochają to co robią!

Sprzedawaj z nami!