Regulamin serwisu internetowego Artyferia.pl

 1. O NAS
  1. Właścicielem Artyferia.pl jest JOANNA DACIW - PROBIERZ prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ARTYFERIA JOANNA DACIW - PROBIERZ (adres prowadzenia działalności: ul. Kluczewska 27, 32-329 Bolesław) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 6832018611, REGON: 368157558, adres poczty elektronicznej: biuro@artyferia.pl (dalej jako: „Usługodawca”).
  2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą zawrzeć między sobą Umowę Sprzedaży.
 2. DEFINICJE
  1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
   1. BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym dla jego Usługobiorców umożliwiający im czytanie artykułów zamieszczonych na Blogu przez Usługodawcę.
   2. CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego przez Sprzedających stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
   3. CZAT - Usługa Elektroniczna dostępna w Serwisie Internetowym umożliwiająca korzystającym z niego Usługobiorcom skierowanie zapytania, prowadzenie dyskusji oraz uzyskanie pomocy związanej z tematyką Serwisu Internetowego. Czat umożliwia również Usługodawcy wgląd w prowadzone rozmowy celem np. rozstrzygania sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
   4. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   5. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – funkcjonalność Konta, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu, sposobu płatności i dostawy.
   6. GŁÓWNE KONTO DOTPAY ARTYFERII – Konto Usługodawcy utworzone w ramach płatności Dotpay, na które będą przekazywane środki pieniężne z tytułu zawartych w Serwisie Umów Sprzedaży i które następnie będą przekazywane do poszczególnych Sprzedawców.
   7. KUPUJĄCY – Usługobiorca, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
   8. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   9. KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, zawartych Umowach Sprzedaży oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego.
   10. KONTO SPRZEDAWCY, BUTIK – rodzaj Konta Usługobiorcy tworzony po pozytywnej przeprowadzonej weryfikacji zgodnie z Regulaminem i przeznaczony dla Sprzedawcy. Butik posiada dodatkowe funkcjonalności wskazane szczegółowo na stronie Serwisu, umożliwiające m.in. wystawianie Produktów w Serwisie Internetowym, zawieranie Umów Sprzedaży jako Sprzedawca, otrzymywanie ocen i komentarzy.
   11. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
   12. DOTPAY, OPERATOR PŁATNOŚCI - spółka DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych i z którą Usługodawca ma zawarte umowy o udostępnienie Płatności Elektronicznych w Serwisie Internetowym. Organem sprawującym nadzór nad Operatorem Płatności jest Komisja Nadzoru Finansowego. Operator został wpisany do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP 1/2012.
   13. PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE, PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE DOTPAY, PŁATNOŚCI DOTPAY - usługi płatności elektronicznych lub płatności kartami płatniczymi dostępne w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Dotpay zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz regulaminami tych usług ustalonymi przez Dotpay.
   14. PRODUKT – dostępne w Serwisie Internetowym rękodzieło mające walory artystyczne, o charakterze twórczym lub artystycznym, którego twórcą, bądź współtwórcą jest Sprzedawca i będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
   15. SPRZEDAWCA – Usługobiorca, podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy będący stroną Umowy Sprzedaży i wskazany na stronie Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.
   16. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
   17. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, ARTYFERIA.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://artyferia.pl.
   18. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu lub Produktów zawierana między Kupującym, a Sprzedawcą lub Sprzedawcami za pomocą Serwisu Internetowego. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.
   19. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
   20. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
   21. USŁUGODAWCA – JOANNA DACIW - PROBIERZ prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ARTYFERIA JOANNA DACIW - PROBIERZ (adres prowadzenia działalności: ul. Kluczewska 27, 32-329 Bolesław) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 6832018611, REGON: 368157558, adres poczty elektronicznej: biuro@artyferia.pl.
   22. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
   23. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą lub ze Sprzedawcami.
 3. O SERWISIE ARTYFERIA.PL
  1. Artyferia.pl jest platformą handlową umożliwiającą Sprzedawcy wystawianie ofert sprzedaży Produktów i zawieranie Umów Sprzedaży między Sprzedawcą i Kupującym. Usługodawca Artyferia.pl udostępnia Kupującym Formularz Zamówienia, który jest elektronicznym narzędziem służącym do tego celu. Stroną Umowy Sprzedaży jest z jednej strony Kupujący, a z drugiej Sprzedawca będący samodzielnymi podmiotami trzecimi w stosunku do Usługodawcy. Sam Sprzedawca może zawierać Umowy Sprzedaży jako przedsiębiorca – w takim wypadku Kupujący może posiadać status konsumenta lub może zawierać Umowy Sprzedaży także jako osoba prywatna nie prowadząca w tym zakresie działalności gospodarczej – w tym wypadku Kupujący nie będzie posiadał statusu konsumenta. Sprzedawca prowadzący sprzedaż jako przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta oraz jego prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy wskazane w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.
  2. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad.
  3. Usługodawca nie jest stroną zawartych Umów Sprzedaży.
  4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest: (1) przy zawarciu umowy pośrednictwa oraz w zakresie świadczenia Usług Elektronicznych – Usługodawca; (2) przy zawarciu umowy sprzedaży – Sprzedawca wskazany w trakcie składania zamówienia na stronie internetowej, wybrany przez Klienta. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 4. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
  1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 47.0 i wyższej (stabilnej) lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej (stabilnej), Opera w wersji 38.0 i wyższej (stabilnej), Google Chrome w wersji 49.0. i wyższej (stabilnej), Safari w wersji 9.0 i wyższej (stabilnej) ; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 5. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE
  1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
  2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych: Formularz Zamówienia, Konto, Czat, Blog oraz Newsletter. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
  3. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest bezpłatne, z zastrzeżeniem Sprzedawców dla których korzystanie z Butiku może być odpłatne na warunkach wskazanych w Regulaminie, w tym w Cenniku.
 6. WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA I KONTA SPRZEDAWCY
  1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
  2. Usługodawca udostępnia w ramach Konta funkcjonalność polegającą na obserwowaniu przez Usługobiorcę ulubionego Butiku – po aktywowaniu tej funkcji Usługodawca otrzymuje w formie wiadomości e-mail, na adres e-mail przypisany do Konta, powiadomienia o dodaniu nowych produktów oraz o promocjach w wybranym Butiku. Usługodawca udostępnia również w ramach Konta funkcjonalność polegającą na dodaniu przez Usługobiorcę produktu dostępnego w wybranym Butiku do listy ulubionych produktów dostępnej na Koncie – po aktywowaniu tej funkcji Usługodawca otrzymuje w formie wiadomości e-mail, na adres e-mail przypisany do Konta, powiadomienia o promocjach dotyczących produktu lub o sprzedaniu produktu.
  3. Celem rozpoczęcia korzystania z Konta Sprzedawcy konieczne jest dodatkowo przejście przez Sprzedawcę pozytywnej weryfikacji, o której mowa w pkt. 12 Regulaminu. Sprzedawca posiadający Konto Sprzedawcy może z niego korzystać także jak zwykły Usługobiorcy posiadający standardowe Konto.
  4. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
  5. Usługobiorca może posiadać więcej niż jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie, przy czym do każdego Konta musi być przypisany inny adres poczty elektronicznej.
  6. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie, z zastrzeżeniem Konta Sprzedawcy, z którego korzystanie może być odpłatne na zasadach wskazanych w pkt. 7 Regulaminu. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili (jednak nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zawarcia przez danego Usługobiorcę ostatniej Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego) i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: biuro@artyferia.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kluczewska 27, 32-329 Bolesław.
 7. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z KONTA SPRZEDAWCY
  1. Korzystanie z Konta Sprzedawcy przez Sprzedawcę może być odpłatne na warunkach wskazanych w Regulaminie, w tym w Cenniku.
  2. Opłata za korzystanie z Konta Sprzedawcy naliczana jest w przypadku zawarcia za jego pomocą Umowy Sprzedaży z danym Sprzedawcą i ma charakter opłaty prowizyjnej ponoszonej przez Sprzedawcę naliczanej od wartości Umowy Sprzedaży (bez kosztów dostawy), w chwili ustawienia jednego ze statusów końcowych Zamówienia tj. „Zakończono” lub „Anulowano”. Wysokość prowizji wynosi każdorazowo 16%. Sprzedawca ma 21 dni na ustawienie statusu zamówienia na status finalizujący umowę tj. na status „Zakończono” lub „Anulowano”. W przypadku braku wyboru przez Sprzedawcę odpowiedniego statusu po upływie 21 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Kupującego, system automatycznie ustawi status „Zakończono”.
  3. W przypadku, w którym Umowa Sprzedaży nie doszła do skutku z winy Kupującego, Sprzedawca ustawia w swoim Koncie status „Anulowano” i prowizja nie zostanie pobrana. W takim wypadku Sprzedawca obowiązany jest ustawić status „Anulowano” w terminie 21 dni od dnia, w którym miała nastąpić płatność Kupującego. Nieuzasadnione (mimo faktycznej zapłaty ceny przez Kupującego) domaganie się nienaliczania prowizji stanowi naruszenie Regulaminu.
  4. W przypadku wybrania statusu „Zakończono” przez Sprzedawcę bądź ustawieniu go automatycznie przez system, w przypadku opisanym w pkt 7 ppkt 2, Sprzedawca nie będzie miał już możliwości zmiany statusu i zwrotu naliczonej prowizji. Źle wybrany przez Sprzedawcę status może być zmieniony jedynie przez Usługodawcę, po skontaktowaniu się z nim Sprzedawcy, ale jedynie w sytuacji, w której nie została jeszcze naliczona prowizja.
  5. W przypadku naliczenia prowizji, a następnie skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, naliczona prowizja musi zostać zapłacona i nie zostaje Sprzedawcy zwrócona przez Usługodawcę.
  6. Prowizja jest rozliczana w okresach miesięcznych – wysokość należnej prowizji za dany miesiąc rozliczeniowy ustalana jest każdego pierwszego Dnia Roboczego następnego miesiąca. Prowizja staje się wymagalna na dzień siódmy każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni.
  7. Sprzedawca obowiązany do zapłaty prowizji za korzystanie z Serwisu Internetowego otrzymuje od Usługodawcy fakturę. Informacje o wystawionym rachunku są wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do 15stego dnia następnego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy prowizja, na adres poczty elektronicznej wskazany w ramach Konta oraz będą dodatkowo udostępniane w zakładce „Rozliczenia” w ramach Konta. Rachunek taki należy uregulować na przykład za pomocą Płatności Dotpay lub innych dostępnych płatności na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany na rachunku w terminie wymagalności, to jest do siódmego każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni.
  8. W razie opóźnienia Sprzedawcy niebędącego konsumentem w zapłacie prowizji za korzystanie z Serwisu Internetowego, Usługodawca jest uprawniony do wezwania Sprzedawcy do zapłaty prowizji oraz do zawieszenia lub usunięcia Konta Sprzedawcy.
 8. WARUNKI WYSTAWIANIA PRODUKTÓW
  1. Jedną z możliwości Konta Sprzedawcy w Serwisie Internetowym jest wystawienie oferty sprzedaży Produktów, które następnie będą widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis. Wystawienie oferty Produktu możliwe jest jedynie przez Sprzedawcę posiadającego Butik (Konto Sprzedawcy) poprzez skorzystanie z formularza wystawienia oferty Produktu dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto Sprzedawcy w Serwisie. W zależności od rodzaju Produktu wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe oraz fakultatywnie innych możliwych do podania w formularzu i kliknięcie pola Dodaj, a następnie pola Wystaw – z tą chwilą oferta Produktu zostaje wystawiona w Serwisie Internetowym. Oferta Produktu jest widoczna w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis.
  2. Z chwilą wystawiania oferty sprzedaży Produktu, Sprzedawca udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie zdjęć i opisu Produktu w celach reklamowych Usługodawcy na stronie internetowej artyferia.pl oraz na kontach Usługodawcy w serwisach społecznościowych, w tym w szczególności: Facebook, Pinterest, Instagram, Stylowi, na następujących polach eksploatacji: wielokrotne pobranie, zwielokrotnienie i zmodyfikowanie utworu, publikacja na stronie internetowej artyferia.pl oraz na kontach Usługodawcy w serwisach społecznościowych, w tym w szczególności: Facebook, Pinterest, Instagram, Stylowi.
  3. Konto Sprzedawcy umożliwia wystawienie przez Sprzedawcę maksymalnie 450 ofert sprzedaży Produktów.
  4. Oferta sprzedaży powinna zawierać wymagane prawem informacje, w szczególności powinna określać:
   1. Główne cechy Produktu;
   2. Cenę Produktu wraz z podatkami, a także jeżeli występują – opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
   3. Sposób i termin zapłaty;
   4. Sposób i termin dostawy;
   5. Miejsce i sposób składania reklamacji.
  5. W przypadku oferty Sprzedaży składanej przez Sprzedawcę będącego przedsiębiorcą powinna ona zawierać także dodatkowe informacje wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przez Ustawę o Prawach Konsumenta.
  6. Oferta sprzedaży Produktu w Serwisie Internetowym ma charakter wiążący dla Sprzedawcy, które ją złożył, z zastrzeżeniem że może ją wycofać lub zmienić do momentu jej przyjęcia przez Kupującego i zawarcia Umowy Sprzedaży.
  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Sprzedawcy do zmiany lub usunięcia oferty Produktu, gdy narusza niniejszy Regulamin z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia danej oferty Produktu, co nie narusza już złożonych Zamówień i zawartych Umów Sprzedaży mających za przedmiot ten Produkt.
  8. Sprzedawca wystawiający ofertę Produkt obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd.
  9. Sprzedawca wystawiający Produkt obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków oferty sprzedaży Produktu. Wystawienie Produktu na sprzedaż powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar jego sprzedaży przez Sprzedawcę. Oferta Produktu, jej przedmiot i opis powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.
  10. Wystawienie oferty Produktu (w tym jej przedmiot i opis) przez Sprzedawcę nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa. dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i praw osób trzecich. Zabronione jest wystawienie przez Sprzedawcę ofert sprzedaży dotyczących dóbr i usług wskazanych w pkt. 24 Regulaminu (produkty zakazane).
  11. Sprzedawca obowiązany jest posiadać wymagane przez przepisy prawa uprawnienia do wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej, w tym także, jeżeli są wymagane zezwolenia, koncesje lub inne indywidualne akty administracyjne.
  12. Sprzedawca, dla którego korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie Umów Sprzedaży związane jest z jego działalnością gospodarczą, obowiązany jest do przestrzegania praw konsumenta, w szczególności dotyczących spełnienia obowiązków informacyjnych, prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz reklamacji.
  13. Na żądanie Kupującego zainteresowanego ofertą Produktu Sprzedawca obowiązany jest udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu i warunków oferty sprzedaży Produktu – możliwe jest to za pomocą Czatu dostępnego w ramach Konta.
  14. Sprzedawca obowiązany jest do zamieszczenia oferty Produktu w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Produktów oraz w języku polskim. Ten sam przedmiot może zostać zamieszczony maksymalnie w dwóch kategoriach.
  15. Sprzedawca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach oferty Produktu (w tym także poprzez zdjęcia) oraz w ramach wiadomości przesyłanych między Usługobiorcami dotyczących przedmiotu i warunków oferty Produktu treści bezprawnych, danych kontaktowych umożliwiających kontakt ze Sprzedawcą poza Serwisem Internetowym oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów.
 9. PŁATNOŚCI TYTUŁEM UMOWY SPRZEDAŻY, PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE
  1. Sprzedawca wystawiający Produkty na sprzedaż zobowiązany jest określić sposoby i termin zapłaty za Produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym termin zapłaty musi zawsze wynosić 2 Dni Robocze.
  2. W Serwisie Internetowym możliwe jest udostępnienie Kupującym przez Sprzedawcę płatności przelewem (obowiązkowo), płatności Elektronicznych Dotpay, dostępnych w ramach głównego Konta DotPay Artyferii (obowiązkowo) oraz dodatkowo płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, oraz płatności przy odbiorze osobistym. Sprzedawca ma możliwość udostępnienia dla danego Produktu tylko niektórych z powyższych sposobów płatności. Udostępnione przez Sprzedawcę sposoby płatności wskazane są na stronie Produktu oraz w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia
  3. W przypadku, gdy jedno Zamówienie Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia będzie obejmowało Produkty wystawione przez więcej niż jednego Sprzedawcę sposoby płatności dotyczącego tego Zamówienia zostaną ograniczone do wspólnych sposobów płatności dla wszystkich Sprzedawców.
  4. Płatności Elektroniczne Dotpay w Serwisie Internetowym udostępniane są przez Dotpay. Dotpay jest dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, z którym Usługodawca ma zawarte umowy o udostępnienie Płatności Elektronicznych w Serwisie Internetowym.
  5. Wpłaty za pomocą Płatności Dotpay są przekazywane bezpośrednio na Główne Konto Dotpay Artyferii. Pieniądze za transakcje poprzez Dotpay będą trafiały na Główne Konto Dotpay Artyferii, stamtąd w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia będą wysyłane żądania wypłaty dla poszczególnych Sprzedawców. Czas realizacji wypłaty w Dotpay wynosi 2 dni robocze, przy czym może on ulec przedłużeniu w przypadku błędu systemu, niezależnego od Usługodawcy.
  6. Sprzedawcy wyrażają zgodę na wpłaty należności do Kupujących na Główne Konto Dotpay Artyferii, z którego następnie będą one przekazywane poszczególnym Sprzedawcom.
  7. Usługodawca nie odpowiada przez Sprzedawcami za problemy wynikłe po stronie Dotpay, na które Usługodawca nie ma żadnego wpływu i które nie powstały z winy Usługodawcy.
 10. WARUNKI ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym i Sprzedawcą za pomocą Serwisu ma następujący przebieg:
   1. Sprzedawca w ramach swojego Butiku wystawia ofertę sprzedaży Produktu mogącego być przedmiotem Umowy Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem.
   2. W odpowiedzi na wystawioną ofertę Kupujący składa Zamówienie (przyjmuję ofertę Sprzedaży) za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie – złożenie Zamówienie następuje w momencie kliknięcia przez Kupującego pola „Zamawiam i płacę” w Formularzu Zamówienia - w tym momencie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą.

   Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu Internetowego, w odpowiedniej zakładce Konta Kupującego i Sprzedawcy oraz dodatkowo potwierdzenie zostaje przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Kupującego i Sprzedawcę. W powyższy sposób następuje również utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży.

  2. Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawca otrzymuje dane kontaktowe Kupującego. Sprzedawca obowiązany jest do nawiązania niezwłocznego kontaktu po zawarciu Umowy Sprzedaży celem jej realizacji, tylko w drodze dostępnego na stronie Czatu.
  3. Po zawarciu Umowy Sprzedaży dalszy tok postępowania Kupującego i Sprzedawcy wynika z obowiązujących przepisów prawa – Sprzedawcy jest obowiązany przede wszystkim do wydania Produktu, a Kupujący obowiązany jest do zapłaty ustalonej ceny.
  4. Kupujący ma możliwość złożenia jednego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia na Produkty wystawione przez więcej niż jednego Sprzedawcę – w takim wypadku Kupujący zawiera odrębne Umowy Sprzedaży z wybranymi Sprzedawcami.
 11. OCENY I KOMENTARZE DOTYCZĄCE SPRZEDAWCÓW/ZAMÓWIEŃ
  1. Usługodawca udostępnia za pomocą Serwisu możliwość dokonywania przez Kupującego oceny danego Sprzedawcy (ocena jest dokonywana w skali od 1 do 5) oraz komentowania Zamówienia.
  2. 7 dni od ustawienia statusu „Zakończono” do Kupującego, po wcześniejszym wyrażeniu przez niego zgody, zostanie przesłana prośba o wystawienie oceny oraz komentarza dotyczącego danego Sprzedawcy i Zamówienia.
  3. Ocena lub komentarz może być wystawiona tylko w stosunku do Sprzedawców, u których faktycznie Kupujący dokonał zakupu oraz Zamówień, które faktycznie Kupujący złożył.
  4. Wystawiona ocena lub komentarz mogą zostać unieważnione za zgodą autora danej oceny lub komentarza na wniosek jej autora lub drugiej strony
  5. Ocena oraz komentarz będą wyświetlane na stronie danego Butiku.
  6. Kupujący korzystając z ocen lub komentarza obowiązany jest do korzystania z nich w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, Kupującego lub Sprzedawcy oraz osób trzecich. Kupujący dokonujący oceny i wystawiający komentarze obowiązani są do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 12. WERYFIKACJA SPRZEDAWCY
  1. Celem rozpoczęcia korzystania z Konta Sprzedawcy (Butiku) konieczne jest dodatkowo uprzednie przejście przez Sprzedawcę pozytywnej weryfikacji, o której mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.
  2. Weryfikacja ma na celu zapewnienie, że wystawiane w Serwisie Produkty będą zgodne z jego tematyką, a ich opisy i zdjęcia będą jak najlepsze oraz potwierdzenie prawdziwości danych Sprzedawcy.
  3. Usługobiorca zainteresowany utworzeniem Butiku obowiązany jest uprzednio utworzyć standardowe Konto, a następnie wysłać swoje zgłoszenie chęci utworzenia Butiku do weryfikacji Usługodawcy za pomocą opcji dostępnych w ramach Konta (w zakładce „Otwórz Butik”).
   1. Zgłoszenie obejmuje: dane Sprzedawcy (firma/nazwa, adres siedziby, numer telefonu, a w przypadku podmiotów z zarejestrowaną działalnością gospodarczą także numer NIP), informację o możliwości wystawieniu faktury VAT lub jej braku), przykładowy opis swojej działalności oraz link z przykładowymi zdjęciami jego produktów. Weryfikacja na tym etapie polega na sprawdzeniu przez Usługodawcę, czy przykładowa działalność oraz przesłane zdjęcia są zgodne z tematyką Serwisu (tj. czy jest to rękodzieło mające walory artystyczne, o charakterze twórczym lub artystycznym, którego twórcą, bądź współtwórcą jest Usługobiorca).
   2. Usługodawca dokonuje weryfikacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. O wyniku weryfikacji Usługobiorca jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na swój adres poczty elektronicznej podany w ramach Konta.
 13. BLOG
  1. Przeglądanie Bloga dostępnego w Serwisie Internetowym jest nieodpłatne.
  2. Samo przeglądanie Bloga możliwe jest po przejściu do odpowiedniej zakładki Serwisu Internetowego, w której dostępne są Blogi. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.
  3. Samo przeglądanie Bloga możliwe jest po przejściu do odpowiedniej zakładki Serwisu Internetowego, w której dostępne są Blogi. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej. Przeglądanie Bloga dostępnego w Serwisie Internetowym jest nieodpłatne.
  4. Blog dostępny jest dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
  5. Każdy z Usługobiorców ma możliwość komentowania artykułów zamieszczonych na Blogu.
 14. NEWSLETTER
  1. Korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) po podaniu w zakładce Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola akcji; oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisu na Newsletter poprzez kliknięcie z link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
  2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez kliknięcie w linkj wysłany na podany adres poczty elektronicznej, wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: biuro@artyferia.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kluczewska 27, 32-329 Bolesław.
 15. KONTAKT Z NAMI
 16. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest formularz kontaktowy na stronie Serwisu, Czat, poczta elektroniczna (e-mail: biuro@artyferia.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Kluczewska 27, 32-329 Bolesław), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

 17. REKLAMACJE i ODSTĄPIENIA DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego tytułem Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Kupujący może złożyć bezpośrednio u Sprzedawcy.
  2. Prawa i obowiązki Kupującego będącego konsumentem względem Sprzedawcy dotyczące skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.
  3. Sprzedawca prowadzący sprzedaż jako przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta oraz jego prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy wskazane w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta
  4. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą prowadzącym sprzedaż jako przedsiębiorca Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 16.12 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład na dane kontaktowe danego Sprzedawcy podane w zakładce Warunki Zwrotów w Butiku.
  5. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz każdorazowo w zakładce Prawa Konsumenta w Butiku. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
   a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
   b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Butiku). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  9. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres wskazany w zakładce Warunki Zwrotów w Butiku.
  10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  11. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
   a) Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
   (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
   (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   (11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
   (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
  13. Zawarte w niniejszym punkcie 16. Regulaminu postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy przez konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 18. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą zakładki „Zgłoś” dostępnej w Koncie, formularza kontaktowego na stronie Serwisu, pocztą elektroniczną (e-mail: biuro@artyferia.pl) oraz poczta tradycyjną (ul. Kluczewska 27, 32-329 Bolesław).
  2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 19. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW
  1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i zawieranych przez nich umów na odległość z Usługodawcą.
  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  3. Z zastrzeżeniem pkt. 17.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
  4. Oświadczenia kierowane do Usługodawcy można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w pkt. 14. Regulaminu.
  5. Zawarte w niniejszym punkcie 18. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 20. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 21. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Niniejszy punkt 20. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców (w tym Sprzedawców) niebędących konsumentami.
  3. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.
  4. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia. Usunięcie Konta powoduje jednocześnie usunięcie z Serwisu Internetowego ofert sprzedaży Produktów wystawionych przez Sprzedawcę (z wyłączeniem ofert już przyjętych przez Kupującego).
  5. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
  6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  7. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
  8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje podane przez Sprzedawcę na stronach Butiku, w tym również za błędnie podany numer konta bankowego do przelewów Dotpay, co może spowodować problemy z wypłaceniem zebranej kwoty.
  9. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych Serwisu. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
  10. Sprzedawca będący przedsiębiorcą nie ma prawo kontaktować się z Kupującym poza Serwisem, w tym także nie ma prawa podawać swoich danych kontaktowych (między innym za pomocą Czatu). Usługodawca ma prawo kontrolować Czat i usuwać dane kontaktowe Sprzedawcy podawane przez niego Kupującemu.
 22. ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Sprzedawca może zrezygnować z korzystania z Artyferia.pl lub poszczególnych Usług Elektronicznych zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w Regulaminie oraz Regulaminie Głównym.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Sprzedawcy – może to nastąpić również w odniesieniu do poszczególnych ofert Produktów wystawianych przez niego w Serwisie. Działania, o których mowa powyżej, Usługodawca podejmuje tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim są one konieczne, przy zachowaniu następujących warunków:
   1. Podstawami zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Sprzedawcy są:
    1. podanie przez Sprzedawcę w ramach Serwisu niepełnych (w przypadku, kiedy są obowiązkowe) lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres);
    2. wystawienie oferty Produktu (w tym jego przedmiot i opis) przez Sprzedawcę narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich;
    3. wystawienie oferty Produktu (w tym jego przedmiot i opis) przez Sprzedawcę narusza warunki wystawiania Produktów wskazane w Regulaminie;
    4. wystawianie przez Sprzedawcę oferty Produktu w innym celu niż sprzedaż Produktu;
    5. Usługodawca prowadzi weryfikację Sprzedawcy zgodnie z pkt. 20.3 Regulaminu;
    6. działania danego Sprzedawcy grożą naruszeniem renomy Usługodawcy i jego Serwisu Internetowego;
    7. zaleganie przez Sprzedawcę z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy;
    8. obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Sprzedawcy;
    9. skorzystanie przez Usługodawcę z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej;
    10. wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Sprzedawcę.
   2. Zawieszenie Usług Elektronicznych polega na czasowym wyłączeniu Sprzedawcy dostępu do Konta. W czasie zawieszenia korzystania z Konta nie jest możliwe wystawianie nowych Produktów, a dotychczas wystawione Produkty zostają ukryte na stronie Artyferia.pl. Oprócz zawieszenia korzystania z Konta Usługodawca może również stosować sankcję w postaci usunięcia określonych treści zamieszczonych przez Sprzedawcę (np. konkretnej oferty Produktu), jeżeli treści te naruszają warunki niniejszego Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie również prawo wezwania Sprzedawcy do zmiany zdjęć lub innych materiałów wizualnych zamieszczonych w Serwisie, w tym w ramach oferty Produktu, jeśli nie spełniają one wymogów estetycznych Artyferia.pl.
   3. W czasie zawieszenia Usług Elektronicznych Sprzedawca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą decyzji o zawieszeniu, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę.
   4. Zawieszenie Usług Elektronicznych trwa do czasu ustania przyczyny będącej podstawą do jego zastosowania. Usługodawca odblokowuje w takim wypadku dostęp do Konta Usługobiorcy oraz przywraca ukryte oferty Produktów bez zbędnej zwłoki. Zawieszenie może być wycofane także w przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę usunięcia przyczyny będącej podstawą do jego zastosowania, niezwłocznie po otrzymaniu takiego potwierdzenia od Sprzedawcy.
   5. Usługodawca podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Sprzedawcy w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla danego Sprzedawcy. Usługodawca przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Sprzedawcę do zaprzestania naruszeń (np. do usunięcia lub zmiany treści oferty Produktu), a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może podjąć stosowną decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu usług. Jeśli naruszenie dotyczy określonej treści zamieszczonej w Artyferia.pl przez Sprzedawcę (np. konkretnej oferty Produktu), Usługodawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzję o usunięciu treści zamieszczonej w Serwisie przez Sprzedawcę, a następnie dopiero o zawieszeniu korzystania z Konta Usługobiorcy, jeżeli samo usunięcie treści okaże się niewystarczające lub niecelowe, z uwagi np. na zakres i częstotliwość naruszeń dokonanych przez Sprzedawcę. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie ze Sprzedawcą umowy o korzystanie z usług i jego podstawą mogą być jedynie przyczyny wskazane w pkt. 21.2 lit. a) ppkt. vii-ix Regulaminu. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych polega w takim wypadku na usunięciu Konta Usługobiorcy, przypisanych do niego danych oraz wystawionych Produktów.
   6. W przypadku podjęcia decyzji o usunięciu określonych treści Sprzedawcy albo zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Sprzedawcy Usługodawca przekazuje temu Sprzedawcy – zanim decyzja ta stanie się skuteczna lub w momencie, w którym staje się ona skuteczna – uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.
   7. W przypadku gdy Usługodawca podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Sprzedawcy, przekazuje temu sprzedawcy, co najmniej 30 dni przed dniem, w którym decyzja o zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych staje się skuteczna, uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku gdy Usługodawca:
    1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Sprzedawcy w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia,
    2. korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej,
    3. może wykazać, że dany Sprzedawca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych. W powyższych przypadkach, gdy okres powiadomienia nie ma zastosowania, Usługodawca przekazuje danemu Sprzedawcy, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.
   8. Uzasadnienie decyzji Usługodawcy o usunięciu określonych treści, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych musi zawierać odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez Usługodawcę danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Usługodawca nie musi podawać (1) uzasadnienia w przypadku, gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności albo (2) odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, w przypadku gdy może wykazać, że dany Sprzedawca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych. i. W przypadku usunięcia określonych treści, zawieszenia lub zakończenia Usług Elektronicznych, Usługodawca zapewnia Sprzedawcy możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w pkt. 8 Regulaminu. W przypadku cofnięcia decyzji o usunięciu określonych treści, zawieszeniu lub zakończeniu usług przez Usługodawcę, przywraca on bez zbędnej zwłoki Sprzedawcy dostęp do tych treści bądź usług, w tym również przywracając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z Usług Elektronicznych zanim decyzja o tym usunięciu, zawieszeniu lub zakończeniu stała się skuteczna.
  3. Zakończenie Sprzedawcy dostępu do Usług Elektronicznych w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Sprzedawcy przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż świadczenie Usług Elektronicznych) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.
  4. Zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych pozostaje bez uszczerbku dla już zawartych, realizowanych lub wykonanych Umów Sprzedaży oraz dla rozliczeń między Usługodawcą i Sprzedawcą dotyczących zaległych okresów rozliczeniowych.
 23. PLASOWANIE OFERT, USŁUGI DODATKOWE I DOSTĘP DO DANYCH
  1. Usługodawca może stosować w Artyferia.pl plasowanie ofert Produktów, co polega na przypisywaniu określonym ofertom Produktów wyższej pozycji w wynikach wyszukiwania otrzymywanych przez Usługobiorcę po skorzystaniu z Wyszukiwarki niż pozostałym ofertom zamieszczonym w Serwisie Internetowym.
  2. Usługodawca wskazuje główne parametry determinujące plasowanie:
   1. data dodania oferty w Serwisie Internetowym bądź inne kryterium sortowania treści zastosowane dobrowolnie przez Usługobiorcę stosującego opcje filtrowania i sortowania wyników wyszukiwania;
   2. umieszczenie oferty we właściwej kategorii,
   3. zastosowanie w tytule i treści oferty wyrażeń adekwatnych do wyszukiwanych;
   4. jakość prezentacji oferty, w tym cechy wizualne oraz opis Produktu;
   5. dodanie zdjęć w ofercie, w tym również liczba dodanych zdjęć.
  3. Parametry determinujące plasowanie ofert Produktów w Artyferia.pl mają za zadanie z jednej strony ułatwić i przyspieszyć Kupującemu znalezienie interesującego go Produktu, a z drugiej strony zwiększyć Sprzedawcom szansę dotarcia ze swoimi Produktami do docelowej grupy odbiorców.
  4. Usługodawca, Sprzedawca ani podmioty trzecie w ramach Artyferia.pl nie oferują Kupującym przy zawieraniu Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu towarów i usług dodatkowych, w tym produktów finansowych. Dodatkowe towary i usługi w tym wypadku oznaczają towary i usługi oferowane Kupującemu przed zakończeniem składania Zamówienia dodatkowo oraz w uzupełnieniu do podstawowego Produktu oferowanego przez Sprzedawcę w Serwisie.
  5. Usługodawca i Usługobiorcy podczas korzystania z Serwisu Internetowego mogą uzyskać dostęp do następujących kategorii danych osobowych lub innych danych, które Usługobiorcy dostarczają na potrzeby korzystania z Artyferia.pl lub które są generowane w wyniku korzystania przez nich z Artyferia.pl:
   1. Usługobiorca, który nie posiada Konta: dane ogólnodostępne w Artyferia.pl podczas jego przeglądania, takie jak podstawowe dane Sprzedawców zamieszczone przez nich w ramach Karty Sklepu lub ofert Produktów (np. imię i nazwisko, nazwa sklepu, adres, lokalizacja, numer telefonu, logo) i inne potencjalne dane zawarte w opisach poszczególnych ofert Produktów oraz Kart Sklepów dostępnych w Artyferia.pl, w tym również informacje dotyczące działalności oraz opinii Sprzedawców;
   2. Kupujący: danie takie jak w pkt. 22.5 lit. a) powyżej, a dodatkowo informacje podane przez siebie dobrowolnie w trakcie korzystania z Artyferia.pl (w tym informacje udostępnione w ramach Konta), informacje o zamówionych Produktach i zawartych Umowach Sprzedaży;
   3. Sprzedawca: dane takiej jak w pkt. 22.5 lit. a) oraz lit. b) powyżej, a dodatkowo informacje o historii zamieszczanych przez siebie ofert Produktów, informacje podane przez siebie dobrowolnie w ofertach oraz w Panelu Sprzedawcy i na Karcie Sklepu, dane statystyczne dotyczące wyników sprzedaży prowadzonej w Artyferia.pl, informacje na temat otrzymanych reklamacji i dyspozycji zwrotów Produktów;
   4. Usługodawca Serwisu Internetowego: posiada dostęp do wszystkich danych udostępnianych i generowanych przez każdego Usługobiorcę korzystającego z Artyferia.pl, w tym również takich, do których dostęp posiadają zarejestrowani Usługobiorcy zgodnie z zasadami wskazanymi w postanowieniach poprzedzających.
 24. PRAWA AUTORSKIE
  1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
  2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 25. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Artyferia.pl zawierane są w języku polskim.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  3. Zmiany Regulaminu:
   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów i terminów płatności; zmiany Cennika; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
   2. Okres powiadomienia Sprzedawcy o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 24.2 lit. d) i e) Regulaminu. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
   3. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym (np. umowa o korzystanie z Panelu Sprzedawcy), zmieniony Regulamin wiąże Sprzedawcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Sprzedawca może zaakceptować wprowadzane zmiany (np. akceptując je po zalogowaniu do Konta) i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia.
   4. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Sprzedawcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte, wykonane i realizowane umowy.
   5. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 12.2 Regulaminu, w przypadku gdy Usługodawca:
    1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia;
    2. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
   6. W przypadkach, o których mowa pkt. 12.2 lit. e) Regulaminu, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca."

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.
Zapraszamy do współpracy,
Zespół Artyferia.pl

 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

_____________________________________________________________

[w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile jest dostępny adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 1. CENNIK
 2. Wystawienie oferty sprzedaży Produktu w Butiku Sprzedawcy jest nieodpłatne.

  Prowizja nie jest pobierana od kosztów dostawy.

  Prowizja nie jest doliczana do ceny Produktu. Prowizja obciąża Sprzedawcę. Prowizja od Umów Sprzedaży, co do których, w danym miesiącu rozliczeniowym został ustawiony status „Zakończono”, wynosi każdorazowo 16%

 1. PRODUKTY ZAKAZANE
 2. Wystawienie oferty sprzedaży poniższych rodzajów dóbr i usług w Serwisie Internetowym jest zabronione:

   • Leki na receptę oraz niedopuszczone do obrotu: lekarstwa, produkty lecznicze oraz suplementy diety;
   • Narkotyki i środki odurzające, w tym dopalacze, a także sprzęt i technologia umożliwiająca ich hodowlę, produkcję i handel itp.;
   • Gry hazardowe prowadzone bez odpowiedniego zezwolenia;
   • Broń i amunicja w rozumieniu ustawy o broni i amunicji oraz miotacze gazu;
   • Usługi on-line zawierające treści pornograficzne, np. chat room, kamery wideo, filmy VOD;
   • Towary i usługi, których zbywanie jest niezgodne z prawem;
   • Produkty i usługi finansowe, o ile oferowane są w ramach działalności niepodlegającej nadzorowi właściwych organów nadzoru finansowego;
   • Towary i usługi związane z rażącą pornografią, bestialstwem, przemocą, zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i światopoglądowych, treści naruszające dobra osobiste;
   • Złośliwe oprogramowanie np. typu rogueware, wirusy itp.
   • Towary podrobione, naruszające praw autorskie i znaki handlowe je chroniące;
   • Crowdfunding;
   • Pośrednicy przyjmujący płatności w imieniu wielu odbiorców bez wymaganych prawem zezwoleń lub niespełniające wymogów organizacji kartowych / pośredniczących.

Tworzysz ciekawe prace? chcesz pokazać je większemu gronu?

Dołącz do społeczności Artyferii - rękodzielników którzy tak jak Ty kochają to co robią!

Sprzedawaj z nami!