AGNIS Handmade

5 sprzedanych
Witam serdecznie Agnieszka z Katowic. Od lipca 2022 tworzę świece sojowe w klimacie Fantasy, Kultury i Wspomnień. Tworzę świece z dbałością o każdy szczegół. Moje świece to nie tylko wysoka jakość użytych produktów, ale także motyw przewodni i historia z nimi związana. Chciałam i stworzyłam coś co nie tylko pięknie pachnie, ale też ciekawie wygląda. Również zapraszam do zamówień indywidualnych. Pozdrawiam.
Produkty

Filtruj

Cena

Pozostałe

Kolor

Oceny i komentarze

Ten butik jeszcze nie został oceniony.

Rabaty
brak rabatów...
Prawa konsumenta

Postanowienia ogólne:

⦁ Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

⦁ Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

⦁ Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

⦁ Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji umowy.

⦁ Informacje dotyczące Towaru stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

⦁ Ceny Towarów są cenami brutto. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach. W przypadku akcji promocyjnych obejmujących czasową obniżkę ceny Towaru Sprzedawca wskazuje, obok ceny promocyjnej, poprzednią najniższą cenę Towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji. Skala obniżki będzie ustalana w stosunku do najniższej wskazanej ceny.

Reklamacje/ Niezgodność towaru:

Reklamacje proszę zgłaszać na mail: agnishandmade@gmail.com

⦁ Zgodnie z art. 43a i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za zgodność Towaru z umową sprzedaży. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

⦁ Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

⦁ Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, w jakim niezgodność Towaru z umową wynika wyłącznie z nieprawidłowej instalacji Towaru lub wykorzystywaniem go w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z jego przeznaczeniem.

⦁ Dostarczenie Towaru w ramach realizacji uprawnień określonych w niniejszym paragrafie odbywa się na koszt Sprzedawcy.

⦁ Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.

⦁ Zgłoszenie o niezgodności Towaru z umową należy przesłać drogą elektroniczną na adres agnishandmade@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.

⦁ Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

⦁ Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

⦁ Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;

⦁ Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;

⦁ brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

⦁ brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości jego naprawy lub wymiany;

⦁ z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

⦁ Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.

⦁ Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

⦁ W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

⦁ Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres: Agnieszka Gałuszka, ul. Kopalniana 5 lok. 14, 40-205 Katowice.

⦁ Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

⦁ Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.

Formularz reklamacji/ zwrotu znajduje się w regulaminie, ale równiez otrzymają go Państwo ze wzrotnym mailu.

Pełny regulamin na dysku google: https://drive.google.com/drive/folders/1ARnH3pefQbu6CdhwsC_o_1UFkSSYFeU6

Warunki zwrotów

Odstąpienie od umowy sprzedaży:

⦁ Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny.

⦁ Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

⦁ Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

⦁ Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną na adres agnishandmade@gmail.com lub na adres pocztowy Sprzedawcy.

⦁ Do zachowania terminu określonego w ust. 3 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

⦁ Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

⦁ Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

⦁ Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

⦁ Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

⦁ Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

⦁ Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

⦁ Towar należy dostarczyć na adres: Agnieszka Gałuszka, ul. Kopalniana 5 lok. 14, 40-205 Katowice.

⦁ Klient jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia Towaru na czas transportu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

⦁ W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

⦁ Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w stosunku do umowy:

⦁ w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

⦁ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Pełny regulamin na dysku google:
https://drive.google.com/drive/folders/1ARnH3pefQbu6CdhwsC_o_1UFkSSYFeU6

Tworzysz ciekawe prace? chcesz pokazać je większemu gronu?

Dołącz do społeczności Artyferii - rękodzielników którzy tak jak Ty kochają to co robią!

Sprzedawaj z nami!