Pracownia Północ

Pracownia Północ to małe miejsce na poddaszu w północnej części Krakowa, gdzie wymyślam i szyję codzienne akcesoria z naturalnych tkanin: plecaki, torby, kosmetyczki i inne drobne dodatki. Cenię prostotę i naturalność: wybieram ponadczasowe proste formy stawiając na jakość - wykonania i użytych materiałów. W swoich projektach łączę tkaniny nowe i te z historią, dlatego często powstają tylko pojedyncze sztuki lub krótkie serie. Pod igłę trafiają materiały w kwiaty, liście i inne pięknie naturalne wzory. Mam też ogromną słabość do lnu ♡ Kolorystyka produktów jest subtelna i kobieca, często pastelowa, czasem bardziej surowa, przypominająca barwy natury. Tworzę zgodnie z myślami slow fashion i less waste, zachęcając do posiadania mniej, ale za to dobrej jakości. zapraszam, moi mili! ♡ ir.
Produkty

Filtruj

Cena

Pozostałe

Kolor

Oceny i komentarze

Ten butik jeszcze nie został oceniony.

Rabaty
brak rabatów...
Prawa konsumenta

Nabywanie Produktów

1. Ceny Produktów dostępnych w Sklepie są wrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto.

2. Kupujący może nabywać Produkty po utworzeniu Konta.

3. W celu nabycia Produktu, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:

a) wejść na stronę internetową Sklepu;

b) wejść w zakładkę wybranego produktu i kliknąć opcję „do koszyka”;

c) wejść w zakładkę „koszyk” i uzupełnić następujące dane:

- sposób płatności;

- sposób wysyłki;

- ilość Produktów,

- dane Klienta: ​imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj) lub kod wybranego paczkomatu InPost;

- informacja do zamówienia (opcjonalnie), w tym: - NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta); 

d) obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;

e) kliknąć opcję „zamawiam i płacę”, a następnie dokonać zapłaty za Produkt zgodnie z wybranym sposobem płatności.

4. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów dostarczenia Produktu:

a) przesyłka kurierska;

b) dostarczenie do wybranego paczkomatu InPost;

c) obiór osobisty pod adresem: Kraków, ul. Budziszyńska 41 (odbiór osobisty będzie możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru kontaktując się ze Sprzedawcą drogą mailową: pracowniapolnoc@gmail.com).

5. Płatności za Produkt, Kupujący może dokonać:

a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;

b) przelewem lub kartą płatniczą przy wykorzystaniu systemu płatności dotpay.

6. Kliknięcie przez Kupującego opcji „zamawiam i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu Produktów objętych Zamówieniem.

7. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie jego złożenia na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

8. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Jeżeli Zamówienie, o którym mowa w niniejszym ust. 8 zostało wcześniej opłacone przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

9. W przypadku przekazania Zamówienia do realizacji, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, miedzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

10. Jeżeli złożone Zamówienie, w stosunku do którego Kupujący wybrał opcję płatności za Produkt przed jego dostarczeniem, nie zostanie opłacone w ciągu 2 dni od dnia jego złożenia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży i anulować Zamówienie. O odstąpieniu przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży i anulowaniu Zamówienia, Kupujący zostaje powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

Realizacja Zamówienia

1. W przypadku, gdy Kupujący wybrał opcję osobistego odbioru zamówionego Produktu, może odebrać go pod adresem: Kraków, ul. Budziszyńska 41 w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy wiadomości potwierdzającej przygotowanie Produktu do odbioru. Odbiór osobisty będzie możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnego terminu odbioru kontaktując się ze Sprzedawcą drogą mailową: pracowniapolnoc@gmail.com.

2. W przypadku nieodebrania przez Kupującego Produktu w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 5 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na odbiór Produktu. O odstąpieniu przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży, Kupujący zostaje powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Jeżeli przed odstąpieniem przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży Kupujący dokonał zapłaty za Produkt, Sprzedawca zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie po dokonaniu odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę.

3. Sprzedawca realizuje wysyłkę Produktów pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W przypadku wysyłki do krajów nienależących do Unii Europejskiej, Kupujący ponosi koszty opłat celnych. Dokładne informacje odnośnie wysokości należnych opłat, Kupujący może odnaleźć na stronie internetowej Zintegrowanej Taryfy Wspólnot Europejskich (TARIC), zawierającej aktualne stawki należnych opłat: (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl&redirectionDate=20110310).

5. Koszty wysyłki Produktu pokrywa Kupujący.

6. Wysyłka Produktu następuje w ciągu 2-6 Dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności za Produkt na rachunku bankowym Sprzedawcy - w przypadku dokonania przez Kupującego płatności za Produkt przed jego dostarczeniem. Dokładny termin realizacji zamówienia określonego Produktu znajduje się na stronie Produktu.

7. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu nabyty Produkt w stanie wolnym od wad.

8. Produkt dostarczony Kupującemu powinien znajdować się w nienaruszonym stanie.

9. Jeżeli Produkt jest dostarczany przez kuriera, Kupujący powinien sprawdzić Produkt w jego obecności. Jeśli paczka Produktu jest uszkodzona, Kupujący powinien spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Postanowienia dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.

2. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie Produktu przez niego lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem.

3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

4. Oświadczenie może być złożone przez Kupującego w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5-7 poniżej.

5. Kupujący może złożyć Oświadczenie w formie:

a) elektronicznej;

b) papierowej.

6. W przypadku wyboru Oświadczenia w formie elektronicznej, Kupujący powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres pracowniapolnoc@gmai.com wiadomość zawierającą następujące elementy:

a) imię i nazwisko Kupującego;

b) adres poczty elektronicznej;

c) adres do korespondencji;

d) wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;

e) wskazanie Produktu, którego dotyczy odstąpienie od Umowy sprzedaży;

f) numer Zamówienia;

g) data złożenia Zamówienia

h) kody PKD działalności gospodarczej prowadzonej przez Kupującego (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta).

7. W przypadku wyboru Oświadczenia w formie papierowej, Kupujący powinien wydrukować i wypełnić formularz stanowiący Załącznik nr 1, a następnie wysłać go wraz Produktem pod adres wskazany w ust. 10 poniżej.

8. Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej.

9. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący powinien odesłać Produkt Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia dokonania odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

10. Odesłanie Produktu powinno nastąpić pod adres: Pracownia Północ Irena Kiełb, ul. Budziszyńska 41, 31-619 Kraków.

11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

12. Zwrot płatności dokonanych przez Kupującego następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Produktu lub dowodu jego odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.

13. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w przypadku, gdy: Produkt jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Kupującego lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

Reklamacje dotyczące Produktów

1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących będących Przedsiębiorcami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta jest wyłączona. Dalsze postanowienia dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli nabyty przez niego Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Realizacja uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi następuje zgodnie z przepisami art. 556 i n. Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego § 9. 3. Kupujący zgłaszający reklamację z powodu wad Produktu, powinien przesłać:

a) własnoręcznie podpisane oświadczenie reklamacyjne, stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu;

b) datę zakupu Produktu lub potwierdzenie dokonania płatności;

c) Produkt objęty reklamacją; pod adres: Pracownia Północ Irena Kiełb ul. Budziszyńska 41 31-619 Kraków

4. Kupujący, który złożył reklamację i dostarczył objęty nią Produkt Sprzedawcy, może żądać od Sprzedawcy zwrotu poniesionych kosztów jego dostarczenia. W przypadku:

a) uwzględnienia reklamacji - Sprzedawca niezwłocznie zwraca Kupującemu koszty dostarczenia Produktu objętego reklamacją;

b) nieuwzględnienia reklamacji z powodu jej bezzasadności - koszty dostarczenia Produktu objętego reklamacją nie podlegają zwrotowi.

5. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 14 dni od dnia dostarczenia Sprzedawcy Produktu oraz prawidłowo wypełnionego oświadczenia reklamacyjnego. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczny z uznaniem zasadności reklamacji przez Sprzedawcę.

6. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca wysyła Kupującemu pocztą elektroniczną.

7. W przypadku gdy usunięcie wady Produktu lub dokonanie jego wymiany na Produkt wolny od wad nie jest możliwe, Sprzedawca informuje Kupującego o możliwości złożenia przez niego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od Umowy sprzedaży. W zależności od wyboru Kupującego, Sprzedawca zwraca Kupującemu całość lub część ceny za Produkt wadliwy w terminie 14 Dni roboczych od dnia dokonania przez Kupującego wyboru jednego ze świadczeń zaoferowanych przez Sprzedawcę.

8. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.

Własność intelektualna Sprzedawcy

1. Wszystkie elementy składowe Sklepu, w szczególności:

a) nazwa Sklepu;

b) logo Sklepu;

c) zdjęcia i opisy Produktów;

d) zasady działania strony internetowej Sklepu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych

- podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

2. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.pracowniapolnoc.com/page.php?gid=3.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1. Postanowieniadotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.

2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych: a) powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów; b) Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej; c) Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 4. Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży

___________________, dnia ________________ r. (miejscowość i data)

Kupujący __________________________ (imię i nazwisko) __________________________ (ulica, nr domu, nr lokalu) _________________________ (kod pocztowy, miejscowość)

Sprzedawca Pracownia Północ Irena Kiełb ul. Budziszyńska 41 31-619 Kraków pracowniapolnoc@gmail.com

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

Ja, niżej podpisany/-a, oświadczam, że odstępuję od Umowy sprzedaży następujących Produktów: ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________.

Dane Zamówienia:

- numer: _________________________________________________________________________

- data złożenia (dzień/miesiąc/rok): ____________________________________________________

- data dostarczenia Produktów: (dzień/miesiąc/rok): ______________________________________

Kody PKD działalności gospodarczej Kupującego (wpisać tylko wtedy, gdy Kupujący jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta): __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________ (czytelny podpis Kupującego)

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie reklamacyjne

___________________, dnia ________________ r. (miejscowość i data)

Kupujący __________________________ (imię i nazwisko) __________________________ (ulica, nr domu, nr lokalu) __________________________ (kod pocztowy, miejscowość)

Sprzedawca Pracownia Północ Irena Kiełb ul. Budziszyńska 41 31-619 Kraków pracowniapolnoc@gmail.com

OŚWIADCZENIE REKLAMACYJNE

Dane Zamówienia:

- numer: _________________________________________________________________________

- data złożenia (dzień/miesiąc/rok): ____________________________________________________

- data dostarczenia Produktów: (dzień/miesiąc/rok): ______________________________________

Dokładny opis przyczyn złożenia reklamacji: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Żądanie reklamacji (wybrany wariant należy zaznaczyć znakiem „X”):

- wymiana Produktu na wolny od wad

- usunięcie wady Produktu

Żądanie reklamacji na wypadek, gdyby realizacja powyższych żądań była niemożliwa (wybrany wariant należy zaznaczyć znakiem „X”):

- obniżenie ceny Produktu do ceny: ______________ złotych

- odstąpienie od Umowy sprzedaży

____________________________________ (czytelny podpis Kupującego)

Warunki zwrotów

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Postanowienia dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.

2. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie Produktu przez niego lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem.

3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

4. Oświadczenie może być złożone przez Kupującego w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5-7 poniżej.

5. Kupujący może złożyć Oświadczenie w formie:

a) elektronicznej;

b) papierowej.

6. W przypadku wyboru Oświadczenia w formie elektronicznej, Kupujący powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres pracowniapolnoc@gmai.com wiadomość zawierającą następujące elementy:

a) imię i nazwisko Kupującego;

b) adres poczty elektronicznej;

c) adres do korespondencji;

d) wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;

e) wskazanie Produktu, którego dotyczy odstąpienie od Umowy sprzedaży;

f) numer Zamówienia;

g) data złożenia Zamówienia

h) kody PKD działalności gospodarczej prowadzonej przez Kupującego (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta).

7. W przypadku wyboru Oświadczenia w formie papierowej, Kupujący powinien wydrukować i wypełnić formularz stanowiący Załącznik nr 1, a następnie wysłać go wraz Produktem pod adres wskazany w ust. 10 poniżej.

8. Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej.

9. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący powinien odesłać Produkt Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia dokonania odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

10. Odesłanie Produktu powinno nastąpić pod adres: Pracownia Północ Irena Kiełb, ul. Budziszyńska 41, 31-619 Kraków.

11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

12. Zwrot płatności dokonanych przez Kupującego następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Produktu lub dowodu jego odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.

13. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w przypadku, gdy: Produkt jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Kupującego lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży

___________________, dnia ________________ r. (miejscowość i data)

Kupujący __________________________ (imię i nazwisko) __________________________ (ulica, nr domu, nr lokalu)  _________________________ (kod pocztowy, miejscowość)

Sprzedawca Pracownia Północ Irena Kiełb ul. Budziszyńska 41 31-619 Kraków pracowniapolnoc@gmail.com

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

Ja, niżej podpisany/-a, oświadczam, że odstępuję od Umowy sprzedaży następujących Produktów: ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________.

Dane Zamówienia:

- numer: _________________________________________________________________________

- data złożenia (dzień/miesiąc/rok): ____________________________________________________

- data dostarczenia Produktów: (dzień/miesiąc/rok): ______________________________________

Kody PKD działalności gospodarczej Kupującego (wpisać tylko wtedy, gdy Kupujący jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta): __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

____________________________________ (czytelny podpis Kupującego)

Tworzysz ciekawe prace? chcesz pokazać je większemu gronu?

Dołącz do społeczności Artyferii - rękodzielników którzy tak jak Ty kochają to co robią!

Sprzedawaj z nami!