DEBARO MEBLE

DEBARO meble i akcesoria to polska firma w której ręcznie wykonujemy piękne, drewniane meble i ozdoby. Nasza działalność zrodziła się z zamiłowania do drewna i do rzeczy które można z niego zrobić. Uczestniczymy w procesie wykonania mebla od samego początku tj od wyboru drzew z których powstaną nasze dzieła kiedy te rosną jeszcze w lesie. Pozyskujemy je tylko z legalnych źródeł dbając o naturę
Produkty

Kategorie

Cena

Pozostałe

Kolor

Opinie i komentarze

Ten butik jeszcze nie został oceniony.

Rabaty
brak rabatów...
Prawa konsumenta

Aukcja firmy DEBARO meble i akcesoria Jakub Wyszyński NIP: 921 203 13 98, Regon: 361311683 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw Gospodarki. Adres na potrzeby korespondencji, reklamacji i zwrotów: DEBARO meble i akcesoria, Rybnica 53, 22-672 Susiec tel. 603982122, w godzinach 8:00-20:00 od poniedziałku do piątku (opłata wg cennika właściwego operatora) e-mail: debaromeble@gmail.com Rachunek bankowy: Getin bank : 45 1560 0013 2326 7924 4000 0001 Rodzaje, koszty i terminy dostawy znajdują się na stronie każdej aukcji. Wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT jeśli jest należny). Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie. Wysłanie zamówionego produktu ma miejsce w ciągu 24h od dokonania zakupu (w przypadku dostaw płatnych za pobraniem) lub zaksięgowania wpłaty (dla zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych). Jeżeli towar jest wykonywany na zamówienie, wówczas Kupujący o terminie dostawy jest informowany drogą e-mail lub telefonicznie. Termin płatności za zamówione towary w przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności z góry: przelew na konto, lub poprzez PayU wynosi 5 dni od dnia złożenia zamówienia. Nieuiszczenie płatności w tym terminie powoduje rozwiązanie umowy sprzedaży. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. Koszt usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika pokrywa klient. Zwracamy pieniądze tylko i wyłącznie za towar bez kosztów wysyłki. Art. 34. pkt.2 "Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów." Konsumentowi jednak, zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim bądź skorzystać z naszego formularza odstąpienia od umowy ( wysylanego mailowo na żądanie klienta)Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez konsumenta zwrócimy wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, ale jeżeli konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, to nie zwrócimy konsumentowi dodatkowych kosztów (zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego). Świadczymy usługi i sprzedajemy rzeczy wolne od wad fizycznych i prawnych. Ponosimy odpowiedzialność wobec konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). Pismo określające żądanie: obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady należy przesłać na nasz adres. Odpowiemy na nie jak najszybciej, nie później niż w 14 dni. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: DEBARO meble i akcesoria, Rybnica 53, 22-672 Susiec. DEBARO meble i akcesoria zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Nie pobieramy żadnych opłat za komunikację. Przestrzegamy zbioru zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami. Kwestie sporne, jeśli konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części udzielonych przez nas informacji z obowiązującym prawem deklarujemy bezwzględne podporządkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego zapisu, gdyż może być on jedynie wynikiem błędu, a nie celowym działaniem. Użyte na stronie pojęcia: Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. Dodatkowe informacje: 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 2. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. 3. Firma DEBARO meble i akcesoria zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. 4. Zamówiony towar powinien zostać dostarczony na terenie RP pod adres punktu odbioru wskazany przez Klienta w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania zapłaty za wylicytowany przedmiot, jeśli nie jest to przedmiot wykonywany na zamówienie, lub termin oczekiwania na jego realizację jest wyszczególniony w aukcji jako dłuższy niż zwyczajowo. 5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, klient zostanie o tym poinformowany w ciągu 48 godzin. 6. Nie jest możliwy zwrot towaru wykonanego na zamówienie, wykonanego wyłącznie na zlecenie Kupującego, co jest zgodne z Art.10 ust.3 pkt 4 i 5. Powodem jest brak możliwości dalszej odsprzedaży towaru, przez jego indywidualne cechy lub gabaryty powstałe w wyniku zamówienia nietypowego. 7. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie DEBARO meble i akcesoria.. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z Działem Handlowym. 9. Firma DEBARO meble i akcesoria zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Dane osobowe podawane podczas zakupów są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Reklamacje, wymiany, zwroty Reklamacje uszkodzeń powstałych w wyniku transportu. Klient zobowiązany jest w każdym przypadku do sprawdzenia zawartości i stanu przesyłki po jej otrzymaniu od kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy niezwłocznie spisać w obecności kuriera protokół szkody. Wszelkie roszczenia z tytułu uszkodzenia przesyłki przyjmujemy tylko i wyłącznie wraz z załączonym protokołem firmy spedycyjnej spisanym w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę. Prosimy o sprawdzanie zawartości w obecności pracownika spedycji, nawet jeśli przesyłka wygląda na nieuszkodzoną. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest "protokół szkody" spisany w obecności kuriera. Reklamacje zgłaszane bez protokołu nie będą rozpatrywane. art. 76 Prawa przewozowego: Prawo przewozowe w art. 76 określa dochodzenie roszczeń w następujący sposób: „Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że: 1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego, 2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika, 3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika, 4) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem”. Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.); - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 ze zm.). Firma DEBARO meble i akcesoria , NIE ODPOWIADA za uszkodzenia mechaniczne przedmiotów powstałe w trakcie transportu. Nie odpowiadamy również za nieterminowość w dostarczeniu przesyłek przez firmy transportowe lub też za ich zagubienie. Reklamacje w takich przypadkach należy składać bezpośrednio w oddziale firmy kurierskiej. Jednak w każdym przypadku staramy się pomóc naszym Klientom, których towar został uszkodzony lub zagubiony w trakcie transportu. Prosimy o bezzwłoczny kontakt z nami (telefon, email) - angażujemy się bezpośrednio w proces reklamacyjny. Jednak proszę W ŻADNYM RAZIE NIE ODSYŁAĆ NAM USZKODZONEGO TOWARU - uszkodzenie musi być zgłaszane w siedzibie odbiorcy paczki, najlepiej bezpośrednio kurierowi przy jej odbiorze. Zwracamy uwagę, że w innych przypadkach firmy kurierskie Z ZASADY NIE UZNAJĄ reklamacji uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. Jeżeli stwierdzą Państwo uszkodzenie mechaniczne paczki (zewnętrzne) lub towaru znajdującego się w paczce, prosimy: ** W miarę możliwości - natychmiast poinformować kuriera dostarczającego paczkę o uszkodzeniu jej zawartości. ** Jak najszybciej poinformować naszą firmę (telefonicznie) o zaistniałym uszkodzeniu - włączając nas w ten sposób w całość procesu reklamacyjnego. * Sporządzić dokumentację uszkodzeń zarówno towaru jak i zewnętrznego opakowania paczki (najlepiej fotograficzną - aparatem cyfrowym - o ile dysponują Państwo odpowiednimi środkami technicznymi). Do wad fizycznych nie zalicza się różnic w wyglądzie. Kolory i wykończenia towarów prezentowanych w ofercie sklepu mogą nieznacznie różnić się od wyglądu artykułu w rzeczywistości. Może wynikać to ze stosowanych technik fotograficznych, zastosowania innych technologii przez producenta lub ustawień parametrów monitora. Zasady aukcji: Przed zalicytowaniem: Jeżeli masz pytanie dotyczące przedmiotu aukcji skorzystaj z opcji Zadaj pytanie Sprzedającemu, a jeśli warunki opisane w aukcjach Ci nie odpowiadają - nie licytuj. Po zalicytowaniu proszę o potwierdzenie e-mailem swojej oferty a w szczególności: - informacji o wybranej formie zapłaty za towar: wpłata na rachunek, wysyłka za pobraniem lub odbiór osobisty. - informacji o rodzaju zakupionego towaru (jeśli zdecydowaliście się Państwo na zakup kilku rzeczy z mojej oferty). - danych do wysyłki (jeśli towar ma być wysłany na adres inny niż podany w Dawanda.pl - proszę o informację NIEZWŁOCZNIE po zalicytowaniu). - danych do wystawienia faktury Do każdej transakcji fakture VAT. Wysyłka towaru: Informacje ogólne: Towary zakupione na kilku aukcjach wysyłamy jedną przesyłką, łącząc ze sobą paczki, jeśli ich waga i gabaryty pozwalają na to – kupujący zyskuje w ten sposób na kosztach transportu. W miarę możliwości przesyłki wysyłamy w dniu zaksięgowania wpłaty lub na drugi dzień z wyjątkiem towarów wykonywanych na zamówienie. Ponieważ prowadzimy sprzedaż również w sklepie tradycyjnym, czasami może się zdarzyć, że danego towaru akurat zabraknie w naszym magazynie - wówczas czas oczekiwania na przesyłkę może się wydłużyć maksymalnie do 2 tygodni. Jednak są to sporadyczne przypadki. Zakupiony na naszych aukcjach towar można odebrać osobiście w Rybnica 53, 22-672 Susiec, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Paczki wysyłamy Pocztą Polską oraz za pośrednictwem kurierów: DPD, DHL, K-ex, Siódemka, UPS OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe umieszczone w bazie danych firmy DEBARO meble i akcesoria, są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r.nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. OFERTA Zdjęcia i kolory zamieszczone na aukcjach mogą odbiegać od wzorów produktów znajdujących się w sprzedaży. Producent zastrzega sobie prawo do zamian technicznych i wizualnych służących ulepszeniu produktu. Przedmioty użyte do aranżacji nie wyszczególnione w opisie nie stanowią oferty handlowej. Zakup na aukcji oznacza pełną akceptację powyższego regulaminu. Zgodnie z (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) wszystkie fotografie zamieszczone na aukcjach firmy DEBARO meble i akcesoria, są chronione prawem autorskim. Kolory mogą odbiegać od rzeczywistych. Ich kopiowanie, modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, dystrybucja w celach komercyjnych jest zabroniona. Zapraszamy do współpracy i zakupów. DEBARO meble i akcesoria Jakub Wyszyński.

Warunki zwrotów

warunki zwrotów i anulacji

Jak zgłaszać reklamację?

1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa DEBARO meble i akcesoria. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez DEBARO meble i akcesoria, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.

2. Dostarczenie towaru w ramach procedury reklamacji jest bezwarunkowe.

3. Towar powinien zostać opakowany w sposób umożliwiający jego bezpieczne dostarczenie do DEBARO meble i akcesoria.

4. Towar powinien zostać przysłany z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo prosimy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień (gwarancja czy rękojmia).

5. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku DEBARO meble i akcesoria rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w DEBARO meble i akcesoria.

6. Reklamowany towar prosimy przesyłać na adres: DEBARO meble i akcesoria Ul. Kilińskiego 82, 22-400 Zamość

7. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, DEBARO meble i akcesoria uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.

8. Adres, pod którym należy składać reklamacje: debaromeble@gmail.com

9. Kontakt z serwisem: 535656597

Zasady zwrotu produktu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zastrzegamy, iż prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w Rozdziale 4 ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 r. (Dz. U. 2014.827 ze zm.) przysługuje wyłącznie podmiotowi będącemu konsumentem w rozumieniu ustawy kodeks cywilny (Dz.U. 1964.16.93 ze zm.) Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: Meble i przedmioty wykonane na zamówienie nie podlegają zwrotowi

1. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą) - w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;

2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno - w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;

3. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach - w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować DEBARO meble i akcesoria o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wysyłając pismo pocztą na adres: DEBARO meble i akcesoria Rybnica 53, 22-672 Susiec lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: debaromeble@gmail.com).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: DEBARO meble i akcesoria Rybnica 53, 22-672 Susiec

Ja / My niniejszym informuję / informujemy o moim / naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: .../ umowy dostawy następujących rzeczy:... / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy:... / o świadczenie następującej usługi:... .

Data zawarcia umowy: ... /odbioru: ...

Imię i nazwisko konsumenta(ów): ...

Adres konsumenta(ów): ...

Podpis konsumenta(ów) ... (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data: ...

Tworzysz ciekawe prace? chcesz pokazać je większemu gronu?

Dołącz do społeczności Artyferii - rękodzielników którzy tak jak Ty kochają to co robią!

Sprzedawaj z nami!