Aura accessories

4 sprzedanych
biżuteria i ręcznie robione broszki. Zamówienia indywidualne
Produkty

Filtruj

Cena

Pozostałe

Kolor

Oceny i komentarze

Ten butik jeszcze nie został oceniony.

Rabaty
brak rabatów...
Prawa konsumenta

produkty reklamowe: dotyczy Umów Sprzedaży od 25 grudnia 2014 roku. Podstawa prawna: ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U nr 16, poz. 93 zm.) oraz inne ze przepisy prawa Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład : pisemnie na adresy: ul. Kościuszki 13 Włoszczowa,Świętokrzyskie,PL,29100 Internetowa informacja elektroniczna za pośrednictwem elektronicznej wymiany elektronicznej: alisa.chernova55@gmail.com Zaleca się udzielanie przez klienta w opisie reklamacji Informacje - ułatwia i przyspiesza rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę: Informujemy, że sytuacja dotycząca przedmiotu reklamacji, w przypadku wystąpienia niezgodności/wady; Działanie według sposobu doprowadzenia produktów do zgodności z Umową Sprzedaż lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienia od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych na temat reklamacji. Mają one aktualne mają mają właściwości. Klient, który nie miał uprawnień do tytułu rękojmi, jest obowiązany do kosztu Sprzedawcy Produkt wadliwy na adres: ul. Kościuszki 13 włoszczowa,Świętokrzyskie,PL,29100 W sytuacji, w której ze względu na produkt lub sposób jego instalacji klient, który wykonał usługę przez użytkownika, byłby zakładką produkt sprzedający w miejscu instalacji. sprzedawca ustosunk się do reklamacji Klienta, nie później niż w dni kalendarzowych od dnia jej strony. prawo do odstąpienia od umowy Prawa i wybrane przez kogoś, kto pomyślnie korzysta z konsumenta, który skorzysta z prawa do skorzystania z prawa sprzedaży. Użytkownik konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w sprawie umowy w sprawie wykonania 14 dni bez prawa odstąpienia od umowy internetowej. zakończenie umowy od umowy wygasa po trzecim dniu od dnia w którym my szli Państwo w posiadaniu rzeczy lub w przypadku osoby w inna niż umieścili państwo w państwie w posiadaniu rzeczy. aby uniknąć prawa do odstąpienia od umowy, państw członkowskich prawostronnych od umowy o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego wyboru (narzędzie zmiany wyboru lub zmiany). Oświadczenie Mogą Państwowe na przykład: pisemnie pod adresami: ul. Kościuszki 13 Włoszczowa,Świętokrzyskie,PL,29100 w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej wymiany elektronicznej: alisa.chernova55@gmail.com przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy konsumenta jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach oraz ustawienie jest poniżej. Państwo, państwo z serwisu umowy unieważnienia umowy od umowy jednak nie jest to obowiązkowe Wzór umowy od umowy (formularz ten należy tylko i odłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy) - Adres zamieszkania: ................................................. . ................................................ .. ........... [w tym miejscu należy wpisać nazwę, lokalny adres oraz, o ile jest dostępny adres e-mail] .– Ja/Moje(*) zawarcie informacji/informujemy(*) o dostawie informacji/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy wynikającej z rzeczy(*) umowy dostaw dostaw towarów(*) o umowy o umowach regulujących dostarczanie towarów(*)/o umowy zawartej (*) – Dane dotyczące umowy(*)/odbioru(*) – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) – Adres konsumenta(-ów) – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Dane (*) Niepotrzebne skreślić. ustosunkowania Sprzedawcy w kontekście oznaczania sytuacji sprzedaży, wymiany lub obniżenia ceny, sprzedawcy reklamacja za uzasadnioną

 

Zwrot wzajemnych świadczeń Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy:  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę zawartej w drodze aukcji publicznej o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.  

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora). Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr

Warunki zwrotów

Информация для потребителя о праве отказаться от дистанционного договора Как потребитель, вы имеете право отказаться от договора, заключенного в Интернет-магазине, в течение 14 дней без объяснения причин. Период отзыва истекает через 14 дней со дня, когда вы или указанное вами третье лицо, кроме перевозчика, приобретаете физическое владение товаром. Чтобы воспользоваться правом отказа, вы должны сообщить нам о своем решении отказаться от настоящего договора недвусмысленным заявлением (например, письмом, отправленным по почте или электронной почте). Вы можете отправить заявление, например: в письменной форме по следующему адресу: ул. Kościuszki 13 Włoszczowa, Świętokrzyskie, PL, 29100 в электронном виде по электронной почте по адресу: alisa.chernova55@gmail.com Образец бланка отказа приведен в приложении 2 к Закону о правах потребителей и дополнительно размещен на сайте Интернет-магазина в Регламенте, а также на сайт бутика В поле "Права потребителя" можно использовать образец формы отказа, но это не обязательно. Для соблюдения срока отказа от договора вам достаточно направить информацию об использовании вашего права на отказ от договора до истечения срока отказа от договора. В случае отказа от настоящего договора мы вернем все платежи, полученные от вас, включая расходы на доставку товаров (за исключением дополнительных расходов, связанных с выбранным вами способом доставки, кроме самого дешевого стандартного способа доставки, предлагаемого нами), немедленно и в любом случае не позднее 14 дней с даты, когда мы были информированы о вашем решении воспользоваться правом на отказ от настоящего договора. Мы вернем платеж, используя те же способы оплаты, которые вы использовали в исходной транзакции, если вы прямо не договорились об ином; в любом случае вы не будете нести никаких сборов в результате этого возмещения. Мы можем приостановить возмещение платежа до тех пор, пока не получим товар или пока нам не будут предоставлены доказательства его возврата, в зависимости от того, что произойдет раньше. Если вы получили товар, то, пожалуйста, отпишите его мне обратно по следующему адресу: ул. Kościuszki 13 Włoszczowa, Świętokrzyskie, PL, 29100, 29100, 29100 Срок соблюден, если вы отправите товар обратно до истечения 14-дневного срока. Вам легко нести прямые расходы на возврат товара. Вы берете ответственность только за уменьшение стоимости вещей в результате их использования не так, как это было необходимо для соблюдения характера, характеристик и свойств вещей. если вы отправляете товар обратно до истечения 14-дневного периода. Вам легко нести прямые расходы на возврат товара.Вы берете ответственность только за уменьшение стоимости вещей в результате их использования не так, как это было необходимо для соблюдения характера, характеристик и свойств вещей. если вы отправляете товар обратно до истечения 14-дневного периода. Вам легко нести прямые расходы на возврат товара. Вы берете ответственность только за уменьшение стоимости вещей в результате их использования не так, как это было необходимо для соблюдения характера, характеристик и свойств вещей.

Tworzysz ciekawe prace? chcesz pokazać je większemu gronu?

Dołącz do społeczności Artyferii - rękodzielników którzy tak jak Ty kochają to co robią!

Sprzedawaj z nami!